ارزیابی انواع کارآیی محصولات پنبه و چغندرقند در ایران: با استفاده از روش تحلیلی داده های فراگیر (پوششی)

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

2 دانشجوی کراشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

چکیده

در این تحقیق، انواع کارآیی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها برای دو محصول صنعتی پنبه و چغندرقند بررسی شد. از داده های سال زراعی 79-1378 مربوط به زارعین پنبه کار 11 استان و نیز زارعین چغندرکار 15 استان مهم تولیدکننده استفاده شد. نتایج نشان داد کارآیی بهره برداران در بیشتر استان های ایران مطلوب نیست. کارآیی اقتصادی چغندرکاران در چهار استان برای محصول پنبه و شش استان برای تولید چغندرقند درحد مطلوب می باشد. با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس نیز مقدار کارآیی پنبه کاران در استان یزد درحد مطلوب بود و کارآیی چهار استان نیز فقط از نظر فنی در تولید چغندرقند کارا تشخیص داده شد. آموزش های صحیح و متناسب با شرایط و خصوصیات هر استان امکان افزایش کارآیی در استان های دارای کارآیی کم را تأمین می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of climate change on hydrological drought

نویسندگان [English]

  • Saeid Yazdani 1
  • Esmaiel Pishbahar 2
چکیده [English]

Using the data from 11 provinces for cotton and 15 Provinces for sugar beet production, the various efficiencies were estimated with Data Envelopment Analysis technique (DEA). The results indicated that the majority of Iranian provinces are not operating efficiently. Regarding to Cotton industry, only four provinces are technically efficient when variable return to scale is assumed. In Sugar Beet industry six provinces are doing well In condition of variable return to scale. When constant return to scale is assumed, the number of provinces, which are efficient, are limited. It can be suggested that with training and teaching of the farmers the efficiency in the country can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocative Efficiency
  • Cotton
  • Data Envelopment Analysis
  • Sugar beet
  • Technical efficiency