اثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ای

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

2 مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

چکیده

در یک آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل اثر سه سطح کمپوست زباله شهری (صفر، 10 و 20 تن در هکتار ماده خشک)، سه سطح ازت خالص (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح اکسید فسفر (صفر، 60 و 120 کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد گیاه ذرت علوفه ای بررسی شد. اثر مصرف کمپوست زباله شهری بر تغییرات صفات مختلف گیاه ذرت علوفه ای معنی دار نبود. اثر متقابل کمپوست، ازت و فسفر بر عملکرد ماده خشک، ارتفاع بوته و تجمع عناصر فسفر، کلسیم، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی گیاه ذرت معنی دار بود. مصرف کمپوست سبب افزایش غلظت پناسیم، کلسیم، منگنز و آهن در اندام هوایی ذرت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of compost of municipal waste, nitrogen and phosphorous on dry matter yield

نویسندگان [English]

  • Gholam Abbas Akbari 1
  • Abdollah Ghasemi pirbalouti 2
  • Iraj Allah dadi 1
  • Ramezan Ali doost 3
چکیده [English]

A split plot factorial experiment based on randomized block design in four replications was performed in order to study the effect of three levels of compost (zero, 10 and 20 ton dry matter/ha), in main plots and three levels of nitrogen (zero, 100 and 200 kg/ha pure nitrogen) and three levels of phosphorous (zero, 60 and 120 kg/ha P2O) on corn yield. The effect of compost on different characteristics of corn was not significant. The interaction of compost, nitrogen and phosphorous on yield of dry matter, plant height and accumulation of P, Ca, Fe, Mn and Zn in areal parts of the corn was significant. The compost application increased the concentrations of K, Ca, Mn and Fe in areal parts of the corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compost of municipal waste
  • dry matter yield
  • Element concentrations
  • nitrogen
  • Phosphorus