نویسنده = ���������������� ������
کاهش آلودگی سرب در پساب های صنعتی از طریق کشت گیاه (پالایش سبز)

دوره 5، شماره 2، مهر 1382، صفحه 19-27

آرش ذامیادى؛ على رضا حسن اقلى؛ عبدالمجید لیاقت