کاهش آلودگی سرب در پساب های صنعتی از طریق کشت گیاه (پالایش سبز)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

3 استادیار گروه آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، امکان تصفیه پساب های صنعتی و آب های آلوده به فلز سرب نوسط خاک و گیاه بررسی شد. در داخل نه عدد لیسیمتر زهکش دار استوانه ای شکل به قطر 60 و ارتفاع 100 سانتی متر از جنس پلاستیک، خاک سبک و دارای بافت لوم شنی ریخته شد. پس از اجرای عملیات کاشت و تا هنگام استقرار گیاه، لیسیمترها با آب چاه و سپس با آب آلوده به سرب (دو میلی گرم در لیتر) آبباری شدند. برای بررسی تأثیر کاشت گیاهان آفتابگردان، یولاف و نی در جذب سرب، هر یک از آنها در سه لیسیمتر کشت شدند. همچنین برای تعیین توانایی مجموعه خاک - گیاه در جذب فلز سرب نمونه هاگ از آب ورودی به لیسیمترها و زه آب خروجی از آنها در تناوب های مناسب تهیه و تجزیه گردید. نتایج نشان داد که غلظت سرب در نمونه های زه آب در تمامی تیمارها کمتر از حد مجاز بود. این امر نشان می دهد که عملکرد مجموعه خاک - گیاه در جذب فلز سرب از آب آلوده مطلوب است. در انتهای دوره آزمایش نمونه های گیاهی نیز برای تعیین میزان جذب سرب از خاک تهیه و تجزیه شد. دامنه تغییرات جذب فلز توسط اندام های مخنلفی گیاهی از 154/0 تا 056/0 در!د بود که بر پالایش گیاهی در سیستم دلالت دارد. با تعیین بیلان جرمی مشخص شد که غلظت فلز سرب در خاک لیسیمترها بیشتر از حد مجاز خاک های کشاورزی بوده و این خاک ها بسیار آلوده می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduction of industrial wastewater lead content through Phytoremediation

نویسندگان [English]

  • Arash Zamyadi 1
  • Ali Reza Hassanoghli 2
  • Abdolmajid Liyaghat 3
چکیده [English]

This study was undertaken to investigate the feasibility of treating industrial wastewater using soil and plant system. Nine cylindrical plastic-lysimeters (60 cm diameter and 100 cm height) equipped with a drain pipe at the bottom were filled by granular sandy-loam soil. Sunflower, Oat and Fescue were planted each in three lysimeters, in order to investigate the effectiveness of plants in lead absorption. After plantation, lysimeters were irrigated with well water until the plants were established. Then the irrigation was continued by contaminated wastewater consisting of 2 mg/I lead. In addition, the drain effluent was collected and analyzed to determine the ability of soil and plant system for lead sorption. The concentration of lead in drain effluent of all lysimeters was less than the standard limits, which indicate a satisfaction performance for the system in absorbing lead up to 99 percent. The range of lead absorption by different parts of plants was from 0.056 to 0.154 percent, which indicates a phytoremediation process in the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contaminated Water
  • Industrial Wastewater
  • lead
  • lysimeter
  • Phytoremediation