دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 424، مهر 1382، صفحه 1-58 
بررسی جوانه زدن ارقام کلزا در شرایط شوری

صفحه 7-18

اکبر انفراد؛ ناصر مجنون حسینى؛ کاظم پوستینى؛ احمد على خواجه احمد عطارى