بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 مربی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این تحقیق، اثر ساکارز و تنظیم کننده های رشد بر تحمل به یخ زدگی در گیاه نخود بررسی شد. ریزنمونه های تولید شده در محیط های کشت، پس از واکشت در سه محیط کشت MS ، بدون هورمون با 30 و 10 گرم در لیتر ساکارز (به ترتیب الف، ب و ج) و دارای یک میلی گرم در لیتر BAP و 1/0 میلی گرم در لیتر BAP و 30 گرم در لیتر ساکارز (ج)، به مدت 20 روز در دمای چهار درجه سانتی گراد و سپس به مدت یک ساعت در هر یک از دماهای صفر، 4-، 8-، 12-، 16- و 20- درجه سانتی گراد در شرایط تنش سرمایی قرار داده شدند. میزان تحمل به یخ زدگی پس از تجزیه پروبیت براساس نقطه LT50 تعیین شد. نتایج نشان داد که تحمل گیاهان به یخ زدگی در محیط (الف) بیشتر از سایر محیط های کشت بود. لذا اگر به گزینی گیاهان در محیط (الف) انجام شود، علاوه بر تفکیک ارقام مختلف، آثار منفی کاهش غلظت ساکارز در محیط کشت و یا نیاز به استفادهاز بعضی از تنظیم کننده های رشد نیز منتفی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of medium component on freezing tolerance of three chickpea cultivars

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Moshiri 1
  • Abdol Reza Bagheri 2
  • Saeid Reza Vesal 3
چکیده [English]

The effects of sucrose and some regulators on freezing tolerance in chickpea studied. Four weeks in vitro explants were cultured in three different MS media without growth regulators and with normal level of sucrose (30 gl-1) (a), without growth regulators and with reduced sucrose (10 gl-1) (b) and medium supplemented with lmg gl-1 BAP and 0.1 mgI1 IBA and with 30 gI-1sucrose (c) for two weeks. The explants were free zed to zero, -4, -8, -12, -16 and -20 C for one hour in programmable freezer after acclimation within 20 days at 4 C. Freezing tolerance determined as lethal temperature (LT50) by probit analysis. The plants cultured in medium (a) had the most freezing tolerance. The in vitro screening of chickpea cultivars in medium (a) would be satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Freezing tolerance
  • growth regulators
  • in vitro
  • Screening