مقایسه اثر روشهای مختلف تکثیر بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

2 عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان

چکیده

برای مقایسه اثر روشهای مختلف کشت بر خصوصیات عملکرد گیاه پیاز یک آزمایش فاکتوریل شامل سه روش کشت (بذر، نشاء و سوخجه) و دو رقم پیاز (آذرشهر و سفید کاشان) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در هر رقم تأثیر روشهای کشت بر عملکرد و کیفیت محصول معنی دار بود. عملکرد رقم آذرشهر در روش کشت سوخچه ها حدود 30 درصد بیشتر از روش کشت بذر بود. در رقم سفید کاشان بیشترین عملکرد از روش کشت نشاء حاصل شد ولی تفاوت آن با دو روش دیگر معنی دار نبود (05/0 >P). تفاوت درصد کاهش وزن سوخ ها در انبار معنی دار بود. در رقم آذرشهر کمترین آن مربوط به کشت بذر و بیشترین آن مربوط به کشت نثاء بود. در رقم سفید کاشان مقدار درصد کاهش رزن در روش کشت نشاء کمترین و بیشترین آن مربوط به کشت بذر بود. بیشترین درصد ماده خشک در رقم آذرشهر از کشت بذر ولی در رقم سفید کاشان بیشترین درصد ماده خشک مربوط به روش کشت سوخچه ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of different propagation methods on yield and quality of two onion cultivars

نویسندگان [English]

  • Ahmad Asghar zadeh 1
  • Elyas Neyestani 2
  • Majid Rafiei 1
چکیده [English]

This study was conducted to compare different propagation methods and two cultivars (Azarshar Red, and Kashan White) as a RCBD in factorial with four replications in Shirvan in 2001. In Azarshar Red onion, high yield belonged to sets method that 30 percent more than seed sowing. In Kashan white bulb cultivar, high yield was get from seedling cultivation and there were no significant differences with the other two cultivation methods. Bulb weight decreasing in store was shown high significant difference and in Azarshahr Red onion cultivar minimum was due to sowing and maximum was due to seedling cultivation. In Kaslian white cultivar seedling cultivation methods had minimum bulb weight decreasing and maximum value due to sowing. In Azarshahr Red cultivar maximum dry matter was get from sowing whereas, in Kashan White cultivar was gets from sets cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulb
  • Cultivar
  • propagation
  • Seeding
  • Set
  • yield