بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پرولین در سه رقم نخود ایرانی

نویسندگان

مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

اثر تنش ناشی از عدم تأمین آب کافی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پروئین در سه رقم نخود ایرانی (جم، پیروز و کوروش) در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه بررسی شد. سطوح آبیاری شامل روزانه، سه، شش و نه روز یک نوبت بود. میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پروئین برگ و ریشه در دو مرحله رویشی و زایشی اندازه گیری شد. بر اثر تنش ناشی از کم آبی میزان پروتئین های محلول در برگ و ریشه در دو مرحله رشد کاهش یافت. مقدار اسید آمینه پرولین در مرحله رویشی بیشتر از مرحله زایشی و میزان آن در رقم پیروز بیشتر از دو رقم جم و کوروش بود. این امر نشان می دهد که تحمل رقم نخود پیروز نسبت به تنش آبی بیشتر از دو رقم دیگر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of water stress on soluble protein and proline amino acid in three cultivars of Cicer arientinum

نویسندگان [English]

  • Manijeh Sabokdast
  • Farangis Khiyal parast
چکیده [English]

In a pot experiment the effect of water stress on the proteins and Proline amino acid content of jam, Kurosh, Pirooz Chickpea Cultivars (Cicer arientinum) were evaluated using a complete block design with factorial treatments inducing cultivars and watering periods, three, six and nine day intervals in three replications. Soluble protein and free proline content of the leaf and the root were measured at 45 and 65 days after commencement of the bioassay. The result showed that the soluble protein decreased while amino acid accumulated due to the stress in the leaf and the root. Decreasing of proteins and increasing of proline amino acids had a positive correlation with water stress. Variation of proteins was not significant but accumulation of proline amino acid was higher in Pirooz than Jam and Koorosh. This may suggests that Pirooz is more tolerant to water stress than Jam and Koorosh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea Proline
  • soluble protein
  • Tolerant
  • water stress