نویسنده = ������������ ����������
بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود

دوره 5، شماره 2، مهر 1382، صفحه 51-58

فرشته مشیرى؛ عبدالرضا باقرى؛ سعید رضا وصال