نویسنده = اردشیر خسروى
بررسی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده رود

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 43-54

على جعفری ملک آبادى؛ سید فرهاد موسوى؛ مجید افیونى؛ اردشیر خسروى