بررسی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده رود

نویسندگان

1 کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

3 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 کارشناس محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

برای بررسی آلودگی نیترات و تغییرات آن در آب های زیرزمینی مناطق کشاورزی، صنعتی و شهری حاشیه رودخانه زاینده رود از آب 100 حلقه چاه آب دایر در منطقه با فواصل زمانی یک ماه نمونه برداری شد. میانگین تغییرات غلظت ازت نیتراتی در آب چاه های منطقه بین 2/1 تا 7/25 میلی گرم در لیتر (معادل 4/5 تا 6/115 میلی گرم در لیتر نیترات) و میانگین آن در کل منطقه 6/9 میلی گرم در لیتر بود که کمتر از حد استاندارد (10 میلی گرم در لیتر) است. بیشترین غلظت ازت نیتراتی برابر با 8/70 میلی گرم در لیتر و مربوط به اراضی ترکمان آباد واقع در ناحیه بین فلاورجان و اصفهان بود. باوجود تغییرات غلظت نیترات در آب های زیرزمینی در طول مسیر، یک روند افزایشی از باغبادران تا ورزنه دیده می شود که علت آن گستردگی زمین های کشاورزی و آلودگی تدریجی زاینده رود در نتیجه ورود فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی می باشد. میانگین ازت نیتراتی در 41 درصد از کل چاه های مورد مطالعه حاشیه زاینده رود بیشتر از حد استاندارد برای آب آشامیدنی بود. در مناطق کشاورزی و شهری اطراف زاینده رود، میانگین غلظت ازت نیتراتی به ترتیب 10 و 6/7 میلی گرم در لیتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Groundwater pollution by nitrate in the vicinity of Zayanderud river

نویسندگان [English]

  • Ali Jafari malek abadi 1
  • Seyed Farhad Mousavi 2
  • Majid Afyuni 3
  • Ardeshir Khosravi 4
چکیده [English]

To study the spatial and temporal variation of nitrate pollution in groundwater in the vicinity of Zayandehrud river in Isfahan province monthly water samples were collected from 100 wells in the study area. The average N03-N concentration ranged from 1.2 to 25.7 mg/l (5.4 to 115.6 mg/I as NO3) and average N03-N concentration in groundwater was 9.6 mg/I, which is lower than the standard limit (10 mg/I). Maximum N03-N concentration (70.8 mg/I) was detected in an agricultural region in west of Isfahan province. Although nitrate concentration changed in various wells, but there was an increasing trend from Baghbaderan to Varzaneh. The reason is the extent of agricultural lands and gradual pollution of Zayandehrud river due to discharging urban, industrial and agricultural wastewater, and their direct or indirect effects on groundwater quality. The average N03-N concentration in 41 percent of the wells near the Zayandehrud river was more than the standard limit for drinking water. The average N03-N concentration in groundwater of agricultural and urban regions was 10 and 7.6 mg/l, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drinking water standards
  • environment
  • Groundwater pollutants
  • Nitrogen - nitrate