نویسنده = �������� ���������� ����������
بررسی تحمل به خشکی در ارقام مختلف عدس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 61-69

الیاس نیستانى؛ مرتضى عظیم زاده