نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحمل به خشکی در ارقام مختلف عدس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 61-69

الیاس نیستانى؛ مرتضى عظیم زاده