بررسی تحمل به خشکی در ارقام مختلف عدس

نویسندگان

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی ارقام مختلف عدس از نظر تحمل به خشکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آبی و دیم در سال زراعی 81-1380 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شمال خراسان اجرا شد. در طی فصل رشد از صفات تعداد روز تا جوانه زنی، ارتفاع بوته، تعداد روز تا رسیدگی، محتوای نسبی آب برگ ها و میزان هدایت الکتریکی برگ ها یادداشت برداری شد. بعد از برداشت، تعداد غلاف های پر، تعداد غلاف های خالی، تعداد دانه در بوته, وزن صددانه و عملکرد دانه محاسبه شد. تحمل به خشکی ارقام از طریق پایداری غشای سیتوپلاسمی و محتوای نسبی آب برگ ها بررسی شد. تفاوت بین ارقام از نظر ارتفاع، تعداد غلاف های خالی، تعداد روز تا رسیدگی، میزان هدایت الکتریکی برگ ها و محتوای نسبی آب برگ ها معنی دار نبود. تفاوت بین ارقام از نظر تعداد غلات های پر، تعداد دانه در بوته، وزن صددانه و عملکرد دانه در بین ارقام معنی دار بود. رابطه هیچ یک از معیارهای محاسبه شده برای تحمل به خشکی (به جز شاخص تحمل تنش) با عملکرد قوی نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of drought tolerance of 15 lentil varieties

نویسندگان [English]

  • Elyas Neyestani
  • Morteza Azim zadeh
چکیده [English]

In order to assess the drought tolerance in 15 lentil genotypes, a field experiment was conducted during 2001-02 growing season in Dryland Agricultural Research Institute (DARI) station of Shirvan, in northern Khorasan, Iran, under rainfed and irrigated conditions. The experimental design was RCB with three replications. Data for agronomic traits of plant height, number of empty and filled pods, days to maturity, leaf electrical conductivity and leaf relative water content, were recorded at appropriate time during the growing season. The seed yield and related traits were measured at seed maturity stage. Drought tolerance of lentil genotypes was assessed using cell membrane stability and leaf relative water content. There were no significant differences among genotypes for plant height, number of empty pods, days to maturity, leaf electrical conductivity and leaf relative water content. The differences between genotypes for number of filled pod, number of seeds per plant, 100- seed weight and seed yield were significant index, none of the other procedures showed a close relationship with seed yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell membrane stability Drought-tolerance
  • Lentil
  • relative water content