نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایداری نظام زراعی در واحدهای کشاورزی نمونه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 49-60

حسن صدیقى؛ کوروش روستا