بررسی پایداری نظام زراعی در واحدهای کشاورزی نمونه

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

پایداری نظام زراعی یک اصل مهم در کشاورزی پایدار است که سلامت و تداوم تولیدات کشاورزی به آن مربوط است. مجموع عوامل مؤثر در پایداری نظام زراعی شامل تناوب زراعی، کشت بقولات در تناوب زراعی، استفاده از کود حیوانی و کود سبز، استفاده از بقایای گیاهی و کاه و کلش، انجام انواع شخم حفاظتی، روند تغییر در حاصلخیزی خاک و وضعیت منابع آب از نظر کمی و کیفی می باشند. در این تحقیق پایداری نظام زراعی ذرت کاران نمونه استان فارس با تکمیل نمودن پرسشنامه بررسی شد. نتایج نشان دادکه فعالیت زراعی 58 درصد از ذرت کاران نمونه استان فارس ناپایدار و نسبتأ ناپایدار است. مصرف بیش از حد مجاز کودهای اوره، فسفات و سموم و علف کشتها سبب این ناپایداری شده است. وضعیت زراعی 41/3 درصد از ذرت کاران پایدار و بسیار پایدار بود. نتایج آماری نشان داد رابطه بین میزان پایداری نظام زراعی و عملکرد زراعی ذرت کاران مثبت و معنی دار است (55/.r=).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability of farming system in the exemplary farms

نویسندگان [English]

  • Hassan Sedighi 1
  • Koroush Roosta 2
چکیده [English]

The sustainability of farming system (SOFS) is considered to be an important principle in a broad concept of sustainable agriculture. Variables affecting SOFS include alternate crop farming (using nitrogen-fixing plants as alternate crops), utilizing farm animal manure, using plants and crop residues back into the soil system, and utilizing a variety of protective plowing schemes. Overuse and persistent application of chemical fertilizers and insecticide beyond the recommended dose could adversely affect the SOFS. The main purpose of this study was to measure the SOFS in corn growers’ farms. The exemplary corn producers of Fars province in Iran (whose average yield was more than eight tons/hectar) made up the population of this study. A questionnaire was designed to collect the data for the study. This was a survey research and was a descriptive - corrolational type of study. The results indicated that 58 percent of farmers’ lands are both partially and totally unsustainable and 42 percent are considered to be sustainable. Overuse of chemical fertilizers and insecticides are the most important features that make the system unsustainable. The SOFS was highly correlated with the farmers’ average yield per hectar and a statistically significant relation was found between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural development
  • Agricultural Extension
  • Chemical Fertilizer
  • Education
  • farming system
  • Sustainable agriculture