دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 426، مهر 1381، صفحه 1-67 
مقایسه دو روش کشت هیدروپونیک در تولید خیار گلخانه أی

صفحه 27-34

على دماوندى؛ على اکبر صدر افشار؛ مصطفى عبادى


بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا از نظر اسیدهای چرب و پروتئین دانه

صفحه 35-48

غلام عباس کیانوش؛ عنایت رضوانی خورشیدی؛ سید کمال کاظمی تبار