دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 426، پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-67 
3. مقایسه دو روش کشت هیدروپونیک در تولید خیار گلخانه أی

صفحه 27-34

على دماوندى؛ على اکبر صدر افشار؛ مصطفى عبادى


7. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا از نظر اسیدهای چرب و پروتئین دانه

صفحه 35-48

غلام عباس کیانوش؛ عنایت رضوانی خورشیدی؛ سید کمال کاظمی تبار