واسنجی مدل های گامپرتز و لجستیک برای محاسبه دوره بحرانی کنترل علف های هرز

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، پاکدشت

2 کارشناس گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، پاکدشت

3 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان، هرمزگان

چکیده

تأثیر علف هرز بر کاهش محصول در طول دوره رشد گیاهان یکسان نیست. لذا تعیین مرحله ای از دوره رشد گیاه که علف های هرز بیشترین خسارت را دارند برای یک مبارزه اصولی و مؤثر ضروری می باشد. از مدل های ریاضی مورد استفاده برای توصیف چگونگی تأثیر علف های هرز بر عملکرد گیاهان، مدل های گامپرتز و لجستیک می باشند. یکی از مشکلات استفاده از این مدل ها واسنجی آنها می باشد. در تحقیق حاضر، یک روش مناسب برای محاسبه پارامترهای این مدل ها ارایه شده و با استفاده از نتایج حاصل از اجرای یک آزمایش برروی گیاه گوجه فرنگی پارامترهای دو مدل محاسبه و با درنظر گرفتن پنج درصد کاهش مجاز محصول، مرحله ی بحرانی برای کنترل علف های هرز محاسبه شده است. از مزایای این روض دقت زیاد محاسبات و سادگی امکانات مورد نیاز می باشد. در این روش با استفاده از روش حداقل مربعات و ارایه یک طرح مناسب می توان محاسبات را تا رسیدن به دقت دلخواه ادامه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration of the Gompertz and logistic models to determine the critical period of weed control

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Behbahani 1
  • Mohsen Eskafi 2
  • Ali Mohammad Ahmadi 3
چکیده [English]

The effect of weeds on yield of plants is variable during the plant growing periods. Recognition of these critical periods is basically important for weed control. The Gompertz and Logistic are two mathematical models, which are suitable to study the presence of weed effect on the yield of plants. The main problem of using these models is calibration. In this study, a method is developed for model calibration and calculation of the parameters. The data from an experiment on tomato used in order to calculate the parameters considering five percent reduction in yield, and critical period of weed controls was determined. The results indicated that the models accurately determined the most critical stage of plant growth for weed control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calibration
  • Critical period
  • Gompertz model
  • Logistic model
  • Weed