تعیین دبی مناسب در شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از حساب احتمالات

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی تاسیسات آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در طراحی شبکه های آبیاری تحت فشار باید دبی مناسب خطوط لوله اصلی و نیمه اصلی شبکه تعیین شود. برآورد کم دبی سبب عدم تأمین فشار و دبی موردنیاز در نقاط خروجی شبکه و زیاد برآورد کردن آن موجب افزایش غیرضروری هزینه های طرح می شود. مدل های ارایه شده برای تعیین دبی مناسب خطوط لوله اصلی براساس آزادی کامل مصرت کنندگان در انتخاب زمان آبیاری می باشد ولی این امر سبب افزایش دبی طراحی و هزینه های اجرایی شبکه و ایستکاه پمپاژ می شود. در این تحقیق روشی برای تعیین دبی پیشنهاد شده است ک تغییرات مصرف در قسمت های مختلف شبکه را تأمین می نماید ولی آزادی زارعین را در انتخاب زمان آبیاری محدود می کند. مدل پشنهادی برای یک مثال کلاسیک و با فرض آزادی کامل زارعین در انتخاب زمان آبیاری اجرا و نتایج حاصل با مدل های متداول تحلیلی تطابق داشت. روش پیشنهادی دارای این مزیت نسبی است که با اعمال برخی محدودیت های منطقی و حذت آزادی کامل زارعین، می توان هزینه های اجرایی طرح را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of design discharge for pressurized irrigation systems based on probability analysis

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Hejazi 1
  • Salah Kouchak zadeh 2
چکیده [English]

A design discharge is an important issue in the design process of pressurized irrigation networks. Underestimating the desing discharge affect, the required pressure and offtake discharge, increase the cost of the network. Because of the lack of a standard and reliable method for this propuse, usually different approches are used by designers. The network fails to provide the required flow rate and pressure if the design discharge is understimated, while overestimating, it influences the network cost drastically. Accordingly, many studies were accomplished and some models were proposed for this purpose, which determine the design discharge based in users’ freedom in choosing irrigation periods. Therefore, the currently available models usually overestimate the discharges, which increase the cost of the irrigation network ad the pumping station. In this study, based on probability analysis a method for discharge estimation was proposed which determined the design discharge that satisfies the demand variations. However, it restricts the users’ freedom in selecting the irrigation time to some extend. A classical case was used to evaluate the model results. In this case the users were considered free in determining the irrigation time. The model provide satisfactory results compared to the traditional models, however, its advantage is that it accept rational limitation in order to present more economical design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design discharge
  • Irrigation unit
  • Pressurized Irrigation
  • Probability analysis