مقایسه دو روش کشت هیدروپونیک در تولید خیار گلخانه أی

نویسندگان

1 مربی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان

2 مربی گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان

3 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان

چکیده

به منظور مقایسه دو روش کشت هیدروپونیک (پیوسته و پوکه معدنی) در دو رقم خیار گلخانه ای (2259 و دلتا استار) یک آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملأ تصادفی با پنج تکرار اجرا گردید. برای تغذیه معدنی گیاهان از محیط کشت موراشیگ و اسکوک (m.s) استفاده شد. ارتفاع ساقه، قطر میانگره اول ساقه، تعداد برگ، طول، قطر و عملکرد میوه اندازه گیری شد. روش کشت بر تغییرات کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار بود ولی تفاوت بین ارقام از نظر صفات مورد بررسی معنی دار نبود. سیستم پیوسته به دلیل جریان دایم محلول غذایی، غوطه ور شدن ریشه در محلول غذایی، توسعه گسترده شبکه ریشه ای، عدم تنش خشکی و عناصر غذایی و درنهایت افزایش کارآیی سیستم فتوسنتزی از نظر شاخص های مورد بررسی نسبت به روش پوکه معدنی برتر بود. باتوجه به شرایط انجام این آزمایش، روش کشت پیوسته قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Hydroponic culture systems in greenhouse production of cucumber

نویسندگان [English]

  • Ali Damavandi 1
  • Ali Akbar Sadr afshar 2
  • Mostafa Ebadi 3
چکیده [English]

In order to compare two hydroponic culture systems (Countinuous and Pumic) for producing two cultivars of greenhouse cucumber (2259 and Delta Star) an experiment was conducted in randomized complete block design with five replications. For mineral nutrition of plants Murashige and Skoog solution (M.S.) was used by concentration of leaves. The height of the stem, diameter of the first internode, number and the length, diameter and yield of the fruit were recorded. The effect of method of cultivation on all traits were significant, but the difference between two cultivars was not significant. The intotal continuous method was superior than pumic system in terms of continuous flow of nutrient solution and floating the root in it, the extension of root net and the increase of photosynthesis effeciency. With the respect of the experiment conditions, continuous system is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contineous Systm
  • Greenhouse cucumber
  • hydroponic
  • Pumic System