دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 427، فروردین 1381، صفحه 1-85 
تأثیر روغن چریش در حلال های متانول و اتانول روی کنه تارتن دو نقطه ای (Teranychus urticae)

صفحه 15-28

مسعود اربابی؛ پروانه برادران؛ سید جواد قطب شریف؛ محمدرضا تاج بخش؛ مهدی خسروشاهی


تاثیر فعالیت آلفا آمیلاز در کیفیت نان باگت

صفحه 29-36

محمد حجتی؛ محمد حسین عزیزی؛ منصور احمدی ندوشن


تاثیر ویژگی های مرفوفیزیولوژیکی بر مراحل رویشی و زایشی و عملکرد دانه ارقام ذرت

صفحه 67-84

غلام علی اکبری؛ سید ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ بهروز فوقی؛ ناهید حریری