تاثیر ویژگی های مرفوفیزیولوژیکی بر مراحل رویشی و زایشی و عملکرد دانه ارقام ذرت

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملاثانی اهواز، اهواز

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملاثانی اهواز، اهواز

4 مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

چکیده

به منظور تعیین اثرات ویژگی های مرفوفیزیولوژیکی ارقام ذرت بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه ذرت آزمایش هایی طی سال های 1376 و 1377 در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا درآمد. طرح آماری مورد استفاده بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های خرد شده با چهار تکرار بود که کرت های اصلی آن در سه سطح (تاریخ کاشت 14 و 24 خرداد و 4 تیر) و کرت های فرعی در چهار سطح شامل ارقام مختلف ذرت (سینگل کراس های 108، 301، 604 و 704) بود. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که ارقام مختلف ذرت از نظر ارتفاع بوته شاخص سطح برگ و وزن خشک کل اندام هوایی در تمام مراحل نمونه گیری طول مراحل فنولوژیکی ویژگی های مرفولوژیکی (فاصله پلال تا گل آذین نر، طول ابریشم و طول ابریشم خارج از غلاف) درصد کچلی، شاخص برداشت و عملکرد دانه ذرت دارای اختلاف معنی دار اماری بودند. گرچه سینگل کراس 704 بالاترین شاخص سطح برگ و وزن خشک کل اندام هوایی را داشت ولی بالاترین مقدار عملکرد دانه و شاخص برداشت حداقل درصد کچلی حداکثر عملکرد و اجزای عملکرد دانه به رقم سینگل کراس 604 تعلق داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of morphophysiological characteristics on the anthiesis and grain of maize varieties

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Akbari 1
  • Seyed Abolhassan Hashemi dezfouli 2
  • Seyed Ali Mohammad Modares Sanavi 3
  • Behrouz Foghi 4
  • Nahid Hariri 4
چکیده [English]

Effects of morph physiological characteristics on yield and yield components of corn grain were investigated. An experiment was conducted in the experimental Field of Abourayhan Campus, University of Tehran. The experimental design was a block in split plot arrangement with four replications. Planting dates were as main factor with three levels (4th, 14th and 25th June) and four varieties (Single Crosses 108, 301, 604 and 704) were subfactors.
The results of the experiment showed that plant height, harvest index and total dry weight in all sampling stages, phenology stage duration, abortion percent, morphological characteristics were signaficantly different among varieties. However, Single Cross 704 had the highest harvest index and total dry weight, but single cross 604 had the highest yield. Interaction effects between planting date and variety on plant height, harvest index and total dry weight in all sampling stages were significantly different, but grain yield had no difference, third planting date and Single Cross 604 had the minimum abortion percent and maximum yield components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • Maize variey
  • morphological characteristics
  • Reproductive and productive growth