بررسی عملکرد مشکلات بهره برداری و فنی سیستم های آبیاری بارانی دوار در منطقه جوین خراسان

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

باتوجه به این که دستگاه آبیاری آبفشان دوار تا حدودی در داخل کشور ساخته می شود، لزوم تحقیق در مورد سازگاری این سیستم با شرایط اقلیمی ایران و بهینه نمودن کارایی سیستم امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق، چهار دستگاه آبیاری آبفشان دوار در کشت و صنعت جوین با توجه به نوع گیاه تحت آبیاری طول لاترال اختلاف ارتفاع ردیف های شعاعی و مدیریت مزرعه انتخاب گردید. برای ارزیابی ابتدا خصوصیات خاک گیاه آب و هووای منطقه و مشکلات بهره برداری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. از مشکلات بهره برداری موجود می توان انتخاب نامناسب ارتفاع نازل ها باتوجه به نوع گیاه عدم توقف دستگاه در مواقع اضطراری تغییرات دبی و فشار در سیستم فرو رفتن دستگاه در گل وجود پستی و بلندی و شیب غیر یکنواخت در مزرعه را نام برد. برای اندازه گیری شاخص های ارزیابی در دو ردیف شعاعی ظروف نمونه برداری به فواصل پنج متی قرار داده شدندو سپس کلیه عوامل لازم جهت ارزیابی تعیین گردیدند. مقادیر یکنواختی توزیع (DU) برای دستگاه های انتخابی 1، 4، 5 و 13 به ترتیب 1/79، 4/80، 1/79 و 4/78 درصد حاصل شد که متوسط آن برابر 2/79 درصد می باشد. مقادیر ضریب یکنواختی (Cuh) برای همان دستگاه ها به ترتیب 7/82، 4/83 و 1/81 درصد برآورد شد که متوسط آن 9/82 درصد می باشد. مقادیر بازده پتانسیل ربع پایین (PELQ) برای دستگاه های مذکور به ترتیب 5/71، 2/73، 8/66 و 3/71 درصد حاصل شد که متوسط آن 7/70 درصد می باشد. تلفات تبخیر و باد بردگی نیز به ترتیب 6/9، 7/9، 8/14 و 5/9 درصد حاصل شد که متوسط آن 7/10 درصد بود. تجزیه و تحلیل عوامل ارزیابی نشان داد که این دستگاه ها از کارایی چندان خوبی برخوردار نبوده و مقادیر نسبتا کم DU و PELQ به علت عدم کارکرد صحیح سیستم و شرایط اقلیمی منطقه بوده است. همچنین کاهش PELQ در دستگاه شماره پنج به علت تبخیر و بادبردگی زیاد در اثر فشار زیاد سیستم و همچنین درجه حرارت زیاد هوا تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of alpha-amylase activity on baguette bread quality

نویسندگان [English]

  • Teymour Sohrabi 1
  • Mehdi Omidvar 2
چکیده [English]

Regarding the fact that the center pivot system is manufactured in the country, therefore, conducting a research on its consistency with the climatic and soil conditions in Iran and optimizing its efficiency are necessary. Four irrigation machines (No. 1, 4, 5 and 13) were chosen in Javien Khorasan on the basis of crops irrigated by each system, the length of lateral, elevation difference of radial rows and farm management. First of all, soil, plant and climatic conditions of the region and operational problems of system were investigated. Problems observed in existing systems were such as incorrect height of nozzles for crop. Failure of system to stop in emergency conditions, variation of discharge and pressure in the system, bogging down into mud and unevenness and uniformity of the slope of the land in the research field. In order to measure the evaluation indices, sampling catch cans were laid in two radial rows with 5 meters spacing and then all of the required factors for evaluation were identified. The average value of distribution uniformity for irrigation machines (No. 1, 4, 5 and 13) was 79.1, 80.4, 79.1 and 78.4 percent, respectively during.irrigation season, with the overall average of 79.2 percent. The average value of uniformity coefficient for each system during irrigation season was 82.7, 83.4, 84.3 and 81.1 percent respectively with the overall average value of 82.9 percent. The average value of PELQ for each system was 71.5, 73.2, 66.8 and 71.3 percent during irrigation season, with the overall average value of 70.6 percent. The average value of evaporation and wind losses for each system was 9.6, 9.7, 14.8 and 9.5 percent, respectively with the overall average value of 10.7 percent. The analysis of evaluation factors showed that the systems have relatively low DU and PELO values, which could be most probably due to poor performance of these systems and existing climatic conditions in the study area. The lower PELQ value and higher evaporation loss in system No. 5 was related to high operational pressure and high temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Center-pivot
  • Distribution uniformity
  • Irrigation machines
  • Petential efficiency