تأثیر روغن چریش در حلال های متانول و اتانول روی کنه تارتن دو نقطه ای (Teranychus urticae)

نویسندگان

1 دانشیار، بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 مربی، بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

3 استادیار تحقیقات آفت کش ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، اوین، تهران

4 کارشناس بخش تحقیقات آفت کش ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، اوین، تهران

چکیده

عصاره و پودر مغز دانه چریش همراه با حلال های متانول 85 و اتانول 95 درصد علیه کنه تارتن دو نقطه ای (Tetranycus urticae) (Acari : Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای (25 + 50C , 40 + 10% RH) مود ارزیابی قرار گرفتند. درصد تلفات هر یک از حلال ها در غلظت های مختلف (03/0، 06/0، 09/0، 12/0، 15/0، 2/0، 0/3 و 5/0 درصد) با سه روش (برج سم پاش فرو بردن برگ درون هر یک از محلول های تیمار و محلول پاشی مستقیم روی برگ های آلوده لوبیا به کنه تارتن) در نوبت های 24 و 48 ساعت بعد از درمان تعیین گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. درصد تلفات کنه از طریق روش ابوت (Abbott) و تجزیه واریانس مرکب داده ها مشخص شد برهم کنش سه عامل غلظت روش آزمایش و زمان نسبت به یکدیگر علیه آفت بررسی شد. بر هم کنش غلظت های متانول و اتانول در ترکیب با چریش اختلاف آماری معنی داری را در سطح پنج درصد نشان نداد. غلظت های بالاتر موجب مرگ و میر بیشتر در کنه ها گردید از میان سه روش آزمایش تیمار برج سم پاش تاثیر بیشتری روی جمعیت که داشت. تأثیر زمان نمونه برداری در 48 ساعت بعد از درمان روی تلفات کنه بیشتر از نوبت 24 ساعت بود. سمیت حلال ها در غلظت های بالاتر تأثیر سو در محلول پاشی مستقیم روی گیاه لوبیا داشت و باعث پژمردگی و خشک شدن برگ ها شد ولی با روییدن برگ های تازه لوبیا پس از یک هفته معلوم گردید سمیت حلال ها باعث مرگ گیاه نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of oil seed kernel of Azadirachta indica in methanol and ethanol solvents on Tetranychus urticae

نویسندگان [English]

 • Masoud Arbabi 1
 • Parvaneh Baradaran 2
 • Seyyed Javad Ghotb sharif 3
 • Mohammad Reza Taj bakhsh 4
 • Mehdi Khosroshahi 1
چکیده [English]

Effect of oil neem seed extract and the neem kernel powder mixed with methanol 85% and ethanol 95% were investigated on two spotted spider mite (Tetranychus urticae) under greenhouse (25 ± 5 °C and 40 ± 10% R. H.) and laboratory conditions. Mortality percent of each above-mentioned solvent in different concertrations (0.03, 0.06, 0.09, 0.12, 0.15, 0.2, 0.3 and 0.5%) by three methods (leaf dip, potted spray tower and direct spraying on infested bean leaves by mite) was determined in a complete randomized design with four replications 24 and 48 hours after treatment. Pooled analysis of variance has been done on data obtained through Abbott formula. Interactions of doses, methods and time on methanol and ethanol solvents were carried out on T. urticae and results indicated that, interaction between doses and solvents statistically found insignificant (P?0.05), but mortality percent increased 48 hours after treatments with stronger doses. Potted spray tower found more effective as compared with other methods which have been applied. The response of bean plants to toxin side effects of neem solvents was variable, which higher doses dried and wilted of bean leaves within a week after applications. The new leaves were also appeared on treated bean plants two to three weeks after treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Application method
 • Azadirachta indica
 • control
 • Ethanol solvent
 • Methanol solvent
 • Tetranchus urticae