مدلی برای برآورد هیدرولیک جریان در آبگذرهای پیچیده

نویسندگان

1 استادیار گروه آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران

2 دانشیار گروه عمران، دانشگاه منچستر، منچستر، انگلستان

چکیده

آبگذرهای پیچیده دارای مقاطع متفاوتی در قسمت های مختلف طول خود می باشند. رفتار هیدرولیکی جریان را نمی توان با استفاده از روشهای آبگذر ساده تخمین زد زیرا تبدیل (تغییر در مقطع) می تواند باعث تغییر در موقعیت نقطه ی کنترل گردد. با مدل کردن جریان در یک تبدیل به صورت جریان آزاد جریان دریچه و جریان لوله ها و همچنین با در نظر گرفتن یک آبگذر پیچیده به صورت یک سری از آبگذرهای ساده با اتصال هیدرولیکی مناسب می توان منحنی های دبی – ارتفاع را برای آبگذرهای پیچیده بازسازی کرد. در این مقاله، روش و مبانی به کار رفته در آبگذرهای پیچیده تشریح می گردد. این روش با استفاده از داده های به دست آمده از مدل های هیدرولیکی ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for evaluating the hydraulic performance in complex culverts

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mashal 1
  • David J Ball 2
چکیده [English]

Complex culverts have a change of section (transition) at one or more positions along their lengths. The hydraulic performance cannot be estimated using simple culvert methods because the transition may change the control point. By modeling the flow through a transition as free flow, sluice flow, pipe flow and treating a complex culvert, as a series of simple culverts with the appropriate hydraulic linking it is possible to reconstruct the performance curves for complex culverts. This paper describes the methodology and criteria used to evaluate these procedures. The model has pled using data obtained from a hydraulic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex culverts
  • Computer modelling
  • Culverts
  • hydraulic performance
  • Open channel flow
  • river
  • Urban drainage