اثر تاریخ کاشت بر روی فنولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان

نویسندگان

1 مربی مرکز تحقیقات کشاورزی نهبندان، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان، خراسان

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان آزمایشی در سال زراعی 1375 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در روستای خاتون آباد اصفهان انجام شد. آزمایش به صور طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. چهار تاریخ کاشت شامل: چهارم و نوزدهم اردیبهشت سوم و هیجدهم خرداد به عنوان فاکتور اصلی و ارقام به نام های رکورد و زاریا به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که زمان وقوع مراحل اصلی نمو تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار داشت. اثر ارقام بر کلیه ی مراحل اصلی نمو به جز مرحله سبز شدن معنی دار بود. ارقام زاریا و رکورد به ترتیب پس از 1653 و 1755 درجه – روز رشد (GDD) از کاشت به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک رسیدند. بین ارقام از نظر ارتفاع نهایی بوته تفاوت معنی دار وجود داشت. با تاخیر کاشت عملکرد بیولوژیک تعداد دانه در طبق و تعداد دانه در ردیف کاهش یافت ولی وزن صددانه افزایش داشت. رقم رکورد نسبت به رقم زاریا دارای عملکرد بیولوژیک و وزن صد دانه بیشتر و تعداد ردیف و تعداد دانه کمتری در طبق بود. در این آزمایش، عملکرد دانه در تاریخ های کاشت و ارقام تفاوت معنی دار داشتند با تاخیر کاشت عملکرد دانه کاهش یافت و بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت چهارم اردیبهشت معادل 5099 کیلوگرم و کمترین آن مربوط به تاریخ کاشت 18 خرداد برابر 4192 کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به شرایط این آزمایش می توان رقم رکورد را جهت کاشت در هفته اول اردیبهشت در شرایط مشابه آزمایش حاضر توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of planting date on phenology, grain yield and its components of two sunflower cultivars

نویسندگان [English]

  • Omid Zamani 1
  • Ali Damavandi 2
  • Peiman forouzesh 2
1
2
چکیده [English]

Effects of different planting on phenology, grain yield and its components of two sunflower culitvars were investigated. In 1996, an experiment was conducted in the experimental field of Azad Islamic University of Khorasgan, located in Khatonabad village, Isfahan. The experiment was arranged in a randomized complete block design with a split plot layaout and four replications. The main plots consist of four planting date (April 24th, May 9th, May 24th and June 8th) and subplots were arranged for two sunflower cultivars (Record and Zaria). The results of this experiment showed that there were developmental stages with delay in planting. The Record and Zaria required 1755 and 1653 growing degree days (GDD) for their physiological maturity respectively. Effect of planting date on biological yield and number of seeds per bead were significant and delay in planting reduced them. However seed weight was affected by planting date and increased as planting delayed. The maximum biological yield and seed weight were obtained for Record and Zaria. The maximum grain yield was obtained in April 24th for Record and the minimum grain yield was obtained in June 8th for Zaria. On the average, Record and Zaria yielded 4773 and 4520 Kg/ha, respectively. With the respect to the under conditions, planting of Record cultivar in April 2lth-27th, is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivar
  • Grain yeild
  • Phenology
  • planting date
  • Sunflower