بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا از نظر اسیدهای چرب و پروتئین دانه

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران، مازندران

2 کارشناس ارشد رشته اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، مازندران

3 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، مازندران

چکیده

به منظور بررسی تنوع بین ارقام سویا و گروه بندی آنها از لحاظ اسیدهای چرب و پروتئین دانه و همچنین مطالعه روابط بین صفات مربوط به کیفیت دانه با صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی از طریق تجزیه همبستگی کانونیک، تعداد 25 رقم سویا درقالب یک طرح مربع لاتیس در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران کشت شد. تعداد 20 صفت زراعی و هشت صفت مربوط به کیفیت اندازه گیری شد. تنوع موجود در بین ارقام در کلیه صفات معنی دار بود. وراثت پذیری عمومی برای تعداد روز تا گل دهی بیشترین و برای درصد پروتئین کمترین مقدار بود. همبستگی درصد اسید اولئیک با صفات طول دانه، وزن هزاردانه و درصد روغن مثبت و با اسید لینولئیک و اسید لینولنیک و سطح برگ منفی بود. مطالعه مهمترین جفت معادلات کانونیک بر ارتباط صفات فنولوژیک و صفات مربوط به مورفولوژی برگ و وزن هزاردانه با کیفیت روغن دانه سویا تأکید دارد. در تجزیه خوشه ای براساس هشت صفت کیفی ارقام به شش گروه تقسیم شدند و تلاقی بین گروه ها برای بیشترین تنوع برای هر صفت تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of genetic variation of fatty acids and protein content of Soybean (Glysine max L.)

نویسندگان [English]

  • Gholam Abbas Kianoush 1
  • Enayat Rezvani Khorshidi 2
  • Seyed Kamal Kazemi tabar 3
چکیده [English]

In order to study the variation of fatty acids and protein content of soybean seeds and correlated morphological and phenological traits by Canonical Correlation Analysis, 25 genotypes were evaluated with Latis Square design in Baieakola Agricultural Research Station of Mazandaran Agricultural Research Center in 2001. A number of 20 agronomic and eight quality traits were measured. The variation between the genotypes was significant for all traits. In estimation of the simple correlation between traits, Oleic acid percentage positively correlated with seed length, 1000 grain weight and oil percentage, but negatively correlated with linoleic and linolenic acid percentage and leaf area. Linolenic acid had also negative correlation with plant yield, 1000-grain weight and linoleic acid percentage but positively correlated with palmitic acid percentage. Canonical correlation analysis emphasized on relationship between phenological traits, morphology of leaf related traits and 1000 grain weight with oil quality of soybean seeds. In cluster analysis on the basis of eight quality traits, genotypes were divided into six groups, cross between genotypes of each group were determined in order to each the highest variation and heterosis for the traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • canonical correlation analysis
  • Genetic variation
  • Morphological variation
  • soybean