بررسی جوانه زدن ارقام کلزا در شرایط شوری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده

مؤلفه های جوانه زدن و رشد گیاهچه 25 رقم کلزا، در شش سطح شوری ناشی از کلرور سدیم (NaCl) برحسب هدایت الکتریکی صفر، سه، شش، نه، 12 و 15 دسی زیمنس بر متر در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. کاهش درصد جوانه زدن ارقام کلزا بر اثر افزایش سطح شوری تا هدایت الکتریکی 12 دسی زیمنس بر متر معنی دار نبود. ولی زمان لازم برای جوانه زدن با افزایش شوری محیط رشد افزایش پیدا کرد. همبستگی درصد و سرعت جوانه زدن، همچنین درصد جوانه زدن و طول ریشه چه در بیشترین سطح شوری مثبت و معنی دار بود. در ارقام مقاوم به تنش شوری درصد و سرعت جوانه زدن و طول ریشه چه بیشتر بود. براساس دو مؤلفه درصد و سرعت جوانه زدن، ارقام کلزا در سه گروه دسته بندی شدند. از عکس العمل مؤلفه های مختلف جوانه زدن نتیجه می شود که هدایت الکتریکی مطلوب برای گیاه کلزا در دامنه 6-3 دسی زیمنس بر متر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of salinity stress on rapeseed cultivars germination

نویسندگان [English]

  • Akbar Enferad 1
  • Naser Majnoon Hosseini 2
  • Kazem Poostini 2
  • Ahmad Ali Khaje ahmad attari 3
چکیده [English]

The germination characteristics and seedling growth of 25 rapeseed cultivars under six levels of salt (NaCI) stresses including 0, 3, 6, 9, 12 and 15 ds/m were studied. The germination percentage of the rapeseed cultivars did not decrease significantly with increasing salt levels up to 12 ds/m. However, the required time for germination increased with increasing the salt percentage in the growth medium. A positive and significant relationship between germination percentage and speed rate and also between germination percentage and radicle length at the highest level of salt stress was observed. Consequently the salt tolerant cultivars had a higher seed germination and speed rate and produced a higher radiçle length as compared to other cultivars.
On the basis of seed germination and speed rate parameters the rapeseed cultivars were categorized into three groups. According to the responses of different germination parameters to salt stresses it was concluded that the optimum electrical conductivity of salt solution for rapeseed germination would be in the range of 3-6 ds/m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eelectrical conductivity
  • germination parameters
  • mnm Germination responses
  • Rapeseed cultivars
  • salt stress