اثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ای

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

2 مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، چهارمحال و بختیاری

چکیده

برای تعیین تأثیر کود ازته بر شاخص برداشت ازت، تولید محصول، عملکرد بیولوژیک وشاخص های رشد ذرت، یک آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با پنج مقدار مختلف کود ازته در چهار تکرار اجرا شد. اثر مقادیر ازت بر تفاوت عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال، وزن هزاردانه، وزن بلال در متر مربع، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت ازت و درصد پروتئین دانه معنی دار بود، افزایش مصرف کود ازته سبب افزایش شاخص سطح برگ و دوام آن، سرعت رشد محصول و سرعت رشد بلال شد ولی کارآیی مصرف ازت کاهش یافت. همبستگی وزن بلال در مترمربع، وزن هزاردانه، شاخص برداشت دانه و شاخص برداشت ازت با عملکرد دانه بیشترین مقدار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of nitrogen fertilizer effect on nitrogen harvest index (NHI) and corn yield

نویسندگان [English]

  • Gholam Abbas Akbari 1
  • Abdollah Ghasemi pirbalouti 2
  • Gholam Ali Akbari 1
  • Iraj Allahdadi 1
1
2
چکیده [English]

To determine the effect of N-fertilizer on nitrogen harvest index (NHI), crop production and growth indices of corn (S.C.704 cultivar), an experiment was conducted with five nitrogen rates (100, 140, 180, 220 and 260 kg N/ha) in a randomly complete block design in four replicates. The effect of N-fertilizer rates on variation of grain yield, number of kernels, 1000-kernel weight, nitrogen harvest index (NHI), ear weight per unit area, biological yield and percentage of protein of kernels were significant (P< 0.05). Additional N-fertilizer increased LAI, LAID, CGR and EGR, while decreased NUE. Highest correlations were observed between ear weights per unit area, 1000-kernel weight, nitrogen harvest index and kernel harvest index with yield production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Crop production
  • growth indices
  • nitrogen
  • Nitrogen harvest index