بررسی سطوح مختلف آبیاری و ازت بر عملکرد گندم دیم در شرایط خشکسالی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه

چکیده

با هدف افزایش عملکرد گندم دیم، در سال زراعی 78-1377 یک طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت اسپلیت پلات، با چهار تیمار آبیاری (بدون آبیاری، یک نوبت آبیاری بلافاصله پس از کاشت به میزان 37، 73 و 110 میلی متر)، شش سطح ازت (صفر, 30، 60، 90، 120 و 150 کیلوگرم در هکتار ازت خالص) و بر روی گندم دیم رقم سبلان در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه اجرا شد. عملکرد دانه، عملکرد کاه و کلش، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزاردانه و ارتفاع بوته اندازه گیری و ضاخص برداشت محاسبه شد. همبستگی عملکرد دانه در شرایط خشکسالی با تمام پارامترهای مورد مطالعه مثبت و معنی دار بود. نتایج نشان داد که یک نوبت آبیاری در زمان کاشت (به میزان 73-37 میلی متر) و مصرف 48 کیلوگرم در هکتار ازت خالص با ایجاد سبز کامل پاییز و با بیش از 900 کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد، مطلوب ترین تیمار در کاهش آثار خشکی و افزایش تولید دانه گندم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of single irrigation and nitrogen rates on rainfed wheat under drought condition

نویسنده [English]

  • Ali Reza Tavakkoli
چکیده [English]

In rainfed areas of Iran, cereal yields are low, variable and mainly as a result of inadequate and erratic seasonal rainfall and associated management factor, such as late sowing date (or late crop germination). In order to investigate the effects of single irrigation and nitrogen on bread wheat (Triticum aestivum L. Var. Sabalan) a field experiment was conducted as split plot arranged in a randomized complete block design (RCBD) with three replications in 1999-2000 at Dryland Agricultural Research Institute (Maragheb station). Total seasonal rainfall was 210.6 mm. The treatments included four levels of single irrigation (Rainfed 37, 73 and 110 mm irrigation water use) as main plots and six N rates (0, 30, 60, 90, 120 and 150 kg.N.ha-1) as sub plots on Sabalan rainfed wheat variety. The grain, straw and biological yields, harvest index, height and TKW determined from the middle of each plots. Results showed that correlation of grain yield with all variables positive + significant. Optimum level of single irrigation at planting time was 37-73 mm of water use combined up to 48 kg.N.ha-1. Thus, when limited SI is combined with appropriate management, grain wheat production can be substantially and consistently increased in this semi arid zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bread wheat
  • nitrogen
  • rainfed
  • single irrigation
  • yield