بررسی هیستوپاتولوژیکی ارقام مقاوم و حساس کاهو در خلال رشد قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lactucum

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خوزستان

2 استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این بررسی، ارقام Green mingnonett و All year که به ترتیب به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Lactucum مقاوم و حساس هستند، از نظر هیستوپاتولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. گیاهچه های 15 روزه به روش غوطه ور کردن ریشه در سوسپانسیون اسپور قارچ عامل بیماری با غلظت 106 × 5 اسپور در میلی لیتر مایه زنی شدند. نمونه برداری در زمان های3، 6، 10 و 20 روز پس از مایه زنی انجام شد. نمونه ها پس از برش و نگهداری در محلول های تثبیت کننده و رنگ آمیزی، مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفتند. در رقم حساسّ All year تغییرات مهم بافت شناختی، شامل تغییر رنگ در سیستم آوندی، انسداد آوندی، تیلوز و اضمحلال بافت در ناحیه آوندی مشاهده گردید. همچنین رشته های میسلیوم به صورت درون و بین سلولی در ناحیه کورتکس ریشه توسعه یافت و پیشرفت قارچ عمدتاً به سمت استوانه ای مرکزی بود. در طی این تحقیق فقط انسداد آوندی در رقم مقاوم Green Mignonett مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological study of resistant and susceptible lettuce cultivars during the development of Fusarium oxysporum f. sp. lactucum

نویسندگان [English]

  • Ali Dehghani 1
  • Hassan Reza Etebarian 2
  • Azizollah Alizadeh 3
چکیده [English]

The cultivars Green Mignonette and All year which are resistant and susceptible to Fusarium wilt, respectively were studied for histopathological aspect during the development of Fusarium oxysporum f. sp. lactucum. 15 days - old seedling was inoculated by root dip method in spore suspension of the pathogen with concentration about 5 X 106 spores/ml. Sampling was carried out at different times (3, 6, 10 and 20 days) after inoculation. After sectioning and holding of samples in fixative solutions and staining, preparations were studied by light microscope. The vascular system frequently exhibits a brown discoloration, vascular occlusion, tylose, and disintegration of the xylem parenchyma cells. After penetrating the young root tip of susceptible cultivar, the fungus progressed both inter and intracellulary throughout the cortex tissue and the vascular system. During this study, only vascular occlusion was observed in resistant cultivar Green Mignonett.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium oxysporum f.sp. Lactucum
  • Fusarium wilt
  • Histopathology
  • Lettuce
  • resistant cultivars