دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 854، بهار و تابستان 1380، صفحه 1-63 
1. اثر غلظت های مختلف آب پنیر بر روی نان بربری

صفحه 1-8

وحید رضا عبدی؛ منصور احمدی ندوشن؛ محمدعلی سحری


6. برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران

صفحه 53-61

حسین رضا کیانی منش؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ قدرت اله رحیمی میانجی