واکنش عملکرد بذر سویا (Glycine max) به میزان ازت و تغییرات آب و هوایی در جنوب شرقی انگلستان

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

2 دانشیار دپارتمان کشاورزی، امپریال کالج وای، دانشگاه لندن، آشفورد

3 دانشیار دپارتمان علوم بیولوژیف امپریال کالج وای، دانشگاه لندن، وای، آشفورد

چکیده

آزمایش دو ساله ای بر روی دو رقم سویای زودرس اصلاح شده ی روسی انجام گرفت. هدف از آزمایش، بررسی امکان تولید سویا برای اولین بار در شرایط آب و هوایی جنوب شرقی انگلستان و تأثیر میزان ازت مصرفی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد این گیاه بود. مقادیر صفر ت ا100 کیلوگرم ازت خالص در هکتار طیّ سال های 1995 با کمبود آب و 1996 بدون کمبود آب به کار برده شد. کاربرد ازت برای تولید بذر سویا تأثیر قابل ملاحظه ای بر وزن ساقه، برگ، غلاف، بذر و عملکرد مادّه خشک داشت. عملکرد بذر در سال اول به دلیل کمبود رطوبت و پایین بودن میزان مادّه خشک، تولیدی نسبت به سال دوم بسیار پایین تر بود. دو رقم مورد آزمایش از لحاظ تولید بذر اختلافی نداشتند ولی صفات تعداد شاخه در بوته، تعداد بذر در غلاف و وزن 100 دانه بین ارقام و سال ها متفاوت بود. میزان پروتین بذر سویا درهر دو سال نسبت به افزایش میزان ازت واکنش مثبت نشان داد در حالی که میزان روغن آن کاهش یافت. شاخص برداشت در اثر کاربرد کود ازته تنها در سال دوم متفاوت بود ولی این صفت بین سال ها تغییر یافت. توزیع غلاف ها و بذور در امتداد ساقه اصلی در گروه های مختلف بین دو رقم تفاوت داشت. برای اطلاعات بیشتر به متن انگلیسی این مقاله مراجعه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soybean (Glycine max) yield and yield components responses to nitrogen supply and weather changes in the south-east of England

نویسندگان [English]

  • Gholam Abbas Akbari 1
  • David Scarisbrick 2
  • William T Peat 3
چکیده [English]

Two year field experiment was carried out on two early maturing varieties of soybean (Glycine max (L.) Men.) bred in Russia. The purpose was to investigate the possibility of production and to study the effects of nitrogen supply on soybean seed yield and yield components. A range of zero to 100 kg N ha in 1995 when plants suffered from water deficiency and zero to 100 kg N ha -1 in 1996 when plants received enough water, were applied. Nitrogen supply had significant effect on seed yields and stem, leaf, pod and seed weight per m2 as well as total dry matter. Yield production in the first year was significantly
lower than in the second year because of water deficiency and lower dry matter. There were no differences for seed yields between varieties but, numbers of branches per plant and seeds per pod and 100-seed weight changed significantly for varieties and years. Protein contents in both year experiments changed positively with nitrogen supply, while oil contents decreased due to nitrogen applications. These factors also differed between years. Harvest index changed due to N-fertiliser application only the second year but it varied significantly between years. Pods and seeds distribution through the nodes along the main stem varied for varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glycine max
  • Nitrogen fertiliser
  • Pod distribution
  • Seed yield
  • Weather changes