برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران

نویسندگان

1 مربی اداره کل پرورش و اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل، وزارت جهاد کشاورزی

2 استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، وزرات جها کشاورزی، تهران

3 استادیار، دانشکده علوم کشاورزی ساری، دانشگاه مازندران، مازندران

چکیده

با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز مطالعه و تکثیر مرغ بومی مازندران و مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه ها و در آمدهای مربوط به پرورش مرغ بومی، یک مدل ریاضی طراحی گردید و پارامترها و ارزش اقتصادی صفات برآورد شد. آنگاه حساسیت مدل نسبت به تغییرات هر یک از پارامترهای مدل محاسبه شد. مدل مورد مطالعه در این تحقیق رامی توان با اندکی تغییر، در برنامه های اصلاح نژاد مرغ بومی درسایر نقاط کشور نیز استفاده نمود. حساسیت مدل طراحی شده را می توان با تغییر پارامترها در دامنه مورد قبول آزمایش کرد و با استفاده از پارامترهای برآورد شده در هر زمان، ارزشهای اقتصادی مناسب را برآورد کرد. با استفاده از مدل طراحی شده ضرایب 36/3، 72/91، 07/52 و 1/74- به ترتیب برای صفات وزن بدن در هشت هفتگی، تعداد تخم مرغ در سه ماه اول تولید، وزن تخم مرغ و سنّ بلوغ جنسی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of economic values for production traits of Iranian native fowls

نویسندگان [English]

  • Hossein Reza Kiani manesh 1
  • Ardeshir Nejati Javaremi 2
  • Ghodtatollah Rahimi Mianji 3
چکیده [English]

Using the available information from Mazandaran native fowl breeding center as well as studying costs and revenues of poultry, effective factors on profit and the parameters which required to design a model were studied. Sensitivity of the model to changes of each parameter in the model tested. The model of this study can be used in similar breeding plans in other provinces after minor changes in cost and income. Sensitivity of the model may be tested by varying the parameters in the accepted ranges. Using the estimated parameters, suitable economic values in different times can be estimated. The values of 3.36, 91.72,
52.07 and -74.1 were obtained respectively for 8 week-body weight, the number of eggs in first three months of production, egg weight and age at sexual maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggregate genotype
  • Cost Function
  • Economic Value
  • Native fowl
  • profit function