تأثیر غلظت های مختلف روغن پاشی بهاره در کنترل پوره های پسیل زیتون Euphyllura olivine

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان، خرم آباد

چکیده

طی سال های 77-1376، تأثیر غلظت های مختلف روغن امولسیون شونده (1، 5/1، 2، 5/2 و 3 درصد) با یک تیمار شاهد بر روی مراحل پورگی پسیل زیتون Euphyllura olivine در هفته اول ادیبهشت (قبل از باز شدن گل ها) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از آفت یک روز قبل و پنج روز بعد از محلول پاشی به روش قطع سرشاخه و شمارش تعداد پوره های زنده و همچنین محاسبه درصد تلفات تیمارها با استفاده از فرمول سان - شپارد انجام گرفت. نتایج نشان داد که پنج تیمار روغن از نظر آماری اختلاف معنی دار نداشتند. مطالعه درصد آلودگی شاخه ها به ترشحات آفت حدود 25 روز پس از محلول پاشی نشان داد که بین تیمارهای روغن پاشی نشان داد که بین تیمارهای روغن پاشی شده اختلاف معنی داری وجود ندارد، ولی در بین تیمارهای روغن پاشی شده و تیمار شاهد اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. آزمون دانکن تیمار شاهد (با 33/66 درصدآلودگی شاخه) و 5 تیمار روغن را در دو گروه جداگانه و با اختلاف معنی دار از هم جای داده است. طی دو سال بررسی هیچ گونه علائم گیاهسوزی در اثر کاربرد روغن امولسیون شونده بر روی درختان زیتون مشاهده نگردید. لذا در مقایسه با سایر تیمارها روغن یک درصد قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different doses of spring oil spray to control nymphs of olive psylla Euphyllura olivine

نویسنده [English]

  • Abdol Amir Mohiseni
چکیده [English]

During 1997-1998, five different doses of emulsifiable mayonnaise oil (1 , 1.5 , 2 , 2.5 and 3 percents) and a control in three replications were tested against nymphal stages of olive psylla (EuphyUura olivina) in late April (a few days before blooming) in a complete randomized block design. Population densities of nymphal stages of pest were counted one day before and five days after oil application in randomly selected twigs. Number of live nymphs on twigs and mortality were calculated by Sun-Shepard formula. Statistical analysis showed no significant differences among five oil treatments (nymphal stages control
percentage in Spring). Results showed that there was a significant difference between oil treatments and control (with 66.33% infection), but the differences among five oil treatments were not significant. Meanwhile, during two year study, no phytotoxicity occurred in all treatments. Therefore, the use of spring oil was recommended to control this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euphyllura olivina
  • Iran
  • Nymphal stages
  • Petroleum oil
  • Spring control