مطالعه تأثیر فرومون Stirrup-M در ترکیب با چند کنه قرمز اروپایی (panonychus ulmi) در باغ های سیب کرج و دماوند

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحققیقات جانورشناسی کشاورزی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 دانشیار بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

3 کارشناس بخش آقت کش ها ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

کنه قرمز اروپایی (Panonychus ulmi) از آفات مهم ارقام قرمز و زرد درختان سیب به شمار می آید. در این بررسی تأثیر فرومون جنسی Stirrup-M که به عنوان یک عامل افزایش دهنده تأثیر کنه کش ها علیه کنه مزبور معرفی شده است، در باغ های سیب منطقه کرج و دماوند مورد بررسی قرار گرفت. در سال 1374 در باغ های سیب کرج تأثیر پروپال (آزوسیکلوتین) و پروپال + فرومون و در سال 1375 در باغ های سیب دماوند تأثیر امیتراز (میتاک)، اومایت (پروپارژیت)، نئورون (بروموپروپیلات)، سیترازون (بنزوکسیمات) با فرومون و بدون فرومون علیه کنه قرمز اروپایی در چهار تکرار و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد آزمایش قرار گرفت. با استفاده از روش هندرسون - تیلتون درصد تلفات آفت کنه مشخص شد و تجزیه واریانس روی اعداد به دست آمده انجام گرفت. درصد تلفات کنه کش پروپال، امیتراز، اومایت، نئورون و سیترازون به ترتیب به مقدار 31/58، 69/67، 21/81، 18/82 و 52/83 بود درحالی که ترکیب همین سموم با فرومون باعث افزایش درصد تلفات در تیمارهای پروپال (04/70 درصد)، اومایت (22/88 درصد)، نئورون (76/83 درصد) و سیترازون (76/87 درصد) و کاهش درصد تلفات در تیمار امیتراز (41/66 درصد) گردید. حداکثر و حداقل تأثیر فرومون به ترتیب در تیمار پروپال + فرومون به میزان 73/11 درصد و امیتراز + فرومون به میزان 28/1- درصد مشاهده شد. در همین مطالعه روشن گردید که تأثیر فرومون روی نسل های تشکیل شده بعد از سم پاشی و همچنین روی مراحل نمفی در مقایسه با مرحله بلوغ بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on effect of Stirrup-M mixed with different acaricides to control Panonychus ulmi in apple orchars of Karaj and Damavand

نویسندگان [English]

  • Masoud Arbabi 1
  • Mehdi Khosroshahi 2
  • Mohammad Reza Afshari 3
چکیده [English]

Impact of sex pheromones, Stirrup-M as additive for acaricides effects were evaluated on PanonycJlllS lllmi in 1995-1997. Peroral (Azocyclotin), Amitraz (Mitac), Omite (Propargite), Neoron (Bromopropylate) and Citrazon (Benzoximate) were tested with and without pheromones and compared with untreated plots with four replications through randomized complete block design. Mortality percentage of each treatment was calculated by Henderson and Tilton method and data were subjected to analysis of variance. The control percentage which obtained for Peropal, Amitraz, Omite, Neoron and Citrazon were 58.31, 67.69 , 81.21, 82.18 and 83.52%, respectively, whereas, when those acaricides were mixed with Stirrup-M, the percentage of mortality of P. lllmi was increased to 70.04, 88.22, 83.76 and 87.76% in Peropal, Omite, Neoron and Citrazon respectively and in Amitraz treatment decreased to 66.41%. The higher and lower impact of pheromones were 11.73% in Peropal + pheromones and -1.28% for Amitraz + pheromones plots. The results of this study indicates that the effect of pheromones on mite generations established after miticides application was more on nymphal stages in comparison to adults mite pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • control
  • Miticided
  • Panonychus ulmi
  • Sex pheromone
  • Stirrup-M