تأثیر تنک کردن شیمیایی روی خصوصیات میوه و سال آوری درختان زیتون در ارقام دزفول و فیشمی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

در طی سال های 73، 74 و 75 به منظور بررسی اثرات تنک کردن شیمیایی روی خصوصیات میوه و سال آوری درختان زیتون، پژوهشی روی دو رقم محلی زیتون به نام های دزفول و فیشمی در باغ بش شیراز انجام شد. در سال اول، در زمانی که میانگین قطر میوه ها در ارقام دزفول و فیشمی به ترتیب 43/6 و 28/6 بود، شاخه های حامل میوه ها حامل میوه با اسید نفتالین استیک (100، 150 و 200 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استامید (200 و 300 میلی گرم در لیتر ) و کود اوره (6/0 و 2/1 درصد) محلول پاشی شدند. در این سال، محلول پاشی دیرهنگام باعث شد تا تیمارها نسبت به شاهد اثر معنی داری بر درصد ریزش میوه، خصوصیات میوه و سال آوری درختان ارقام مذکور نداشته باشند. در سال دوم، محلول پاشی در زمانی صورت گرفت که میانگین قطر میوه ها در ارقام دزفول و فیشمی به ترتیب 80/3 و 73/3 میلی متر بود و در ضمن تیمارها کود اوره 6 و 12 درصد نیز به تیمارهای سال اول اضافه شد. در سال دوم، در رقم دزفول، تیمارها ی اسید نفتالین استیک 100، 150 و 200 میلی گرم در لیتر نسبت به شاهد به طور کاملا معنی داری باعث افزایش ریزش میوه ها شدند ولی هیچ کدام از تیمارهای نفتالین استامید و کود اوره نسبت به شاهد تأثیر معنی داری بر درصد ریزش میوه ها نداشتند. تیمارهای اسید نفتالین استیک 150 و 200 میلی گرم در لیتر به ترتیب در ارقام فیشمی و دزفول نسبت به شاهد باعث افزایش معنی داری در وزن، طول، قطر، حجم، وزن گوشت و نسبت گوشت به هسته میوه شدند. به طور کلی، تیمارها اثر معنی داری روی درصد گل دهی سال بعد و سایر خصوصیات میوه نداشتند. در سال سوم، در 20 روز پس از مرحله تمام گل شاخه های حامل میوه درختان زیتون رقم فیشمی با تیمارهای کود اوره (2/1، 3 و 6 درصد) و سوین (1200 و 2400 میلی گرم در لیتر) محلول پاشی شدند. در این سال، هیچ کدام از تیمارها نسبت به شاهد تأثیر مثبت معنی داری روی درصد ریزش میوه و خصوصیات میوه نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of chemical thinning on characteristics of fruit and alternate bearing of Dezfoul and Fishomi olive cultivars

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taslim pour 1
  • Majid Rahemi 2
چکیده [English]

Experiments were carried out in a commercial orchard during 1994, 1995 and 1996 to determine the influence of chemical thinning on characterisics of fruit and alternate bearing of native olive (Olea europea L) cvs. Dezfoul and Fishomi at early fruitlet stage. In 1994, branch sprays of naphthalene acetic acid (100, 150 and 200 mg/l), naphthalene acetamide (200 and 300 mg/l) and urea (0.6 and 1.2%) were applied to limbs of Dezfoul and Fishomi when their fruitIets
diameters were 6.43 and 6.28 mm, respectively. In the first experiment (1994), treatments had no considerable effect on characteristics of the fruits and alternate bearing in both cultivars, possibly due to late spraying. In the second year, same trealtments were applied to limbs of' Dezfoul and Fishomi when their fruitlets diameters were 3.80 and 3.73 mm, respectively. NAA at 150 and 200 mg/l n Dezfoul and 100, 150 and 200 mg/l in Fishomi signjficantly induced fruit abscission, but NAD and urea had no effect on fruit abscission in both cultivars. NAA at 150 mg/l in Fishomi and 200 mgll in Dezfoul significantly increased fruit weight, length, diameter, volume, flesh weight and flesh to seed ratio. None of the treatments had significant effect on return bloom. In 1996, branch sprays of urea (1.2, 3 and 6%) and sevin (1200 and 2400 mg/l) had no considerable effect on abscission percent and characteristics of fruit in both cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternate bearing
  • Chemical thinning
  • Fruit
  • Naphthalence acetamide
  • naphthalene acetic acid
  • olive
  • Sevin
  • urea