دوره و شماره: دوره 2، های 1 و 2 - شماره پیاپی 1196، فروردین 1379، صفحه 1-70 (های 1 و 2) 
مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای

صفحه 33-42

علی رحیمی خوب؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید محمود رضا بهبهانی