دوره و شماره: دوره 2، های 1 و 2 - شماره پیاپی 1196، بهار و تابستان 1379، صفحه 1-70 (های 1 و 2) 
3. مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای

صفحه 33-42

علی رحیمی خوب؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید محمود رضا بهبهانی


4. واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا با روش حداقل مربعات

صفحه 43-50

غلام عباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی؛ محسن اسکافی


5. معادله صریح تعیین عمق بحرانی در کانال های ذوزنقه ای

صفحه 51-58

صلاح کوچک زاده؛ علیرضا وطن خواه محمدآبادی