تحلیل سیلاب های منطقه ای حوزه آبریز کارون

نویسنده

دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

آنالیز منطقه ای سیلاب ها اقدامی برای تعمیم داده ها ا زنقاط مشخص و محدود به تمام سطح یک منطقه می باشد. در واقع هدف، دستیابی به روشی است که بتواند در هر نقطه ای از منطقه مورد مطالعه، حتی در نقاط فاقد آمار برآوردی از سیلاب با هر دوره برگشت مورد نظر ارائه دهد. برای این منظور، ابتدا یک منطقه همگن (براساس شواهد جغرافیایی) انتخاب و در محدوده آن ایستگاه های آب سنجی شناسایی و آنهایی که آمار بیش از 6 سال داشته اند انتخاب گردیده اند. پس از تکمیل صحت آمار نسبت به تکمیل و تطویل آن اقدام شده و دوره پایه مشترک 29 ساله ایجاد گردیده اند. داده های دور افتاده حذف شده و آنالیز فراوانی نقطه ای برای ایستگاه های طولانی مدت انجام و توزیع لوگ نرمال دو پارامتری مناسب منطقه تشخیص داده شده است. آزمون همگنی به روش لانگ و آنالیز سیلاب های منطقه ای برای 35 ایستگاه صورت گرفته است. به علاوه سعی گردیده است روابطی بین سیلاب ها و مشخصه های حوزه های آبریز جستجو گردد. مشخصه های حوزه های آبریز که برای آنالیز منطقه ای انتخاب شده اند (مساحت، شیب آبراهه، فاکتور شکل، متوسط باران سالانه، ارتفاع ایستگاه آب سنجی و تراکم زهکشی) به کمک نقشه های توپو گرافی با مقیاس 50000: 1 و مشخص کردن محدوده حوزه های آبریز به دست آمده است. همچنین در آنالیز منطقه ای سیلاب ها از روش فولر، سیل نمایه وهمبستگی چندگانه استفاده شده است. بررسی حاضر در انتها منتج به معادلاتی برای تخمین مقادیر سیلاب حداکثر سالانه و لحظه ای در منطقه مورد مطالعه با دوره بازگشت های مختلف گردیده است و پیشنهاداتی برای ادامه مطالعه ارائه شده است. به منظور شناخت بیشتر از حوزه آبریز کارون ابتدا شمای کلی هیدرولوژی آن به اختصار از نظر گذشته و سپس به روش مطالعه و نتایج حاصل اشاره شده است. شمای کلی هیدرولوژی آن به اختصار از نظر گذشته و سپس به روش مطالعه و نتایج حاصل اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional generalization of flood charasteristics in Kerman river basin

نویسنده [English]

  • Ali Vali Khojeini
چکیده [English]

Frequency studies are, essentially, an application of the theories of probability and are based on available records of flood experiences. Several methods of analysis, based on the mathematics of probabilities, have been proposed which, when applied to the same series of data, yield frequency curves which are in reasonable agreement throughout a useful range of probabilities. A widely used method for generalizing flood characteristics is to prepare a regional frequency curve in which discharge is expressed as a factor times the mean annual flood, or the median annual flood. To do this, a common period of record is chosen for all stations in the region and individual flood frequency curves prepared, then from this set of curves, for each of several return periods, the median of the individual station factors were determined. This analysis provides two curves: the first expresses the flood discharge time relation, showing variation of peak discharge, expressed as a ratio to the mean annual flood, with recurrence interval. The second relates the mean annual flood to the size of the drainage area. A frequency curve may be defined for any place in the region by use of these two curves. To estimate the mean annual flood for ungauaged points in a homogeneous region, a satisfactory relation may be used in which available mean annual flood values have been plotted against size of catchment area. Such a plot is commonly represented by a fairly straight line on log-log paper.
If the scatter is excessive the region may not be homogenous, or factors other than catchment area are significant.
In addition flood having any return periods is estimated by multiple regression based watershed characteristics such as size of catchment, annual precipitation, channel slope, shape factor, density drainage etc. As a final results, several models presented for estimating design
floods, also somes aspects were proposed for further investigations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood
  • Flood estimation
  • hydrology
  • Hydrometery
  • Watershed