بررسی جنبه های بیولوژیک کنه شکارگر Cunaxa setirostris بر روی کنه Tetranychus ludeni در شرایط آزمایشگاهی در منطقه وارناسی هندوستان

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جانور شناسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 دپارتمان حشره شناسی و جانور شناسی کشاورزی، انستیتو علوم کشاورزی، دانشگاه هندوی بنارس، هندوستان

چکیده

چگونگی تغذیه و رشد مراحل مختلف زندگی کنه شکارگر Cunaxa seterio setriostrise بر روی مهمترین گونه کنه خسارت زا Tetranychus ludeni در منطقه وارناسی در ایالت شمالی کشور هند مورد مطالعه قرار گرفت. دوره زندگی کنه ماده این شکارگر در شرایط آزمایشگاهی و بر روی کنه طعمه در مرحله لاروی و سه مرحله نمفی با میانگین 55/3 ± 51/27 روز کامل شد، در حالی که کنه نر شکارگر با یک مرحله نفی کمتر و در طی 21/2 ± 26/23 روز زودتر از کنه ماده شکارگر چرخه زندگی را بر روی طعمه مشترک کامل نمود. بیشترین درصد تغذیه بر روی کنه طعمه در طول دوره تخم گذاری 81/12 ±6/44 روز برای کنه ماده و به مقدار 87 درصد کل مقدار تغذیه و میانگین تخم ریزی 60/40 ± 132 تخم ثبت گردید. درصد تلفات کلی وارده در تمام مراحل رشد این کنه شکارگر به مقدار 80 درصد و بیشترین مقدار آن مربوط به مرحله لاروی با 48 درصد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies ob biological aspects of predaceous mite Cunaza setirostris on Tetranychus ludeni at laboratory coditions in Varanasi, India

نویسندگان [English]

  • Masoud Arbabi 1
  • J Sing 2
چکیده [English]

The feeding habit and developmental stages of Cunaxa setriostris (Hermann) on most injurious mite, Tetranychus ludeni Zacher was investigated in Varanasi region, Uttar Pradesh, India. The female of C. setirostris as a dominant species of cunaxid mite completed its life cycle on T. ludeni within 27.5 ± 13.55 days having one larval followed by three nymphal stages. Whereas, the male sex of the same, attained earlier maturity within 23.26 ± 2.21 days, having one larval with two nymphal stages only. The maximum 87% prey consumption was recorded during oviposition period of 44.60 ± 12.81 days with an average fecundity of 132 ± 40.60 eggs. The total mortality during developmental period of this predator was approximately 80 percent with maximum record of 48%) mortality during larval period only.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • Cunaxa setriostris
  • Feeding
  • Tetranychus ludeni