معادله صریح تعیین عمق بحرانی در کانال های ذوزنقه ای

نویسندگان

1 استادیار گروه آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 کارشناس ارشد تاسیسات ابیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

مقاطع ذوزنقه ای از پرکارترین مقاطع هندسی در شبکه کانال های انتقال و توزیع آب می باشد و تعیین عمق بحرانی در این کانال ها از ضرورت های طراحی است. در سال های اخیر فرمول های ارائه شده اند که امکان محاسبه مستقیم عمق بحرانی را بدون کاربرد روشهای تکرار با دقت مطلوب فراهم کرده اند. در این مقاله، معادله صریح جدیدی برای تعیین عمق بحرانی ارائه شده است که سهولت محاسبات، نداشتن محدودیت دامنه کاربرد و ارائه دقیقترین نتایج در بین معادلات پیشنهادی از ویژگی های آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An explicit equation for calculating critical depth in trapezoidal channels

نویسندگان [English]

  • Salah Kouchak Zadeh 1
  • Ali Reza Vatankhah Mohammad Abadi 2
چکیده [English]

Trapezoidal channels are frequently used in irrigation networks and other free surface water conveyance systems. The computation of the critical flow depth is one of the primary importance in the design process. It is usually determined by using design charts of iteration techniques. However, researchers have recently proposed formulas that directly provide approximate solutions. This paper presents an explicit equation for calculating critical flow depths in trapezoidal channels. The proposed equation is applicable to any trapezoidal channel dimensions and provides the highest accuracy among available methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical depth
  • Explicit solution
  • Irrigation networks
  • numerical methods