مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای

نویسندگان

1 مربی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مهندسی تاسیسات آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از عوامل مهم در طراحی سیستم آبیاری قطره ای تعیین جبهه رطوبت خاک ناشی از یک قطره چکان نقطه ای می باشد. در این بررسی، یک مدل ریاضی برای پیش بینی موقعیت جبهه رطوبت خاک در حین آبیاری با یک قطره چکان موضعی برای یک خاک همگن در شرایط ناپایدار ارائه شده است. این مدل معادله دیفرانسیل حاکم بر جریان غیر اشباع در سیستم مختصات استوانه ای با روش عددی ضمنی غیر مستقیم (ADI) را حل می نماید. نتایج مدل بیان شده با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت و همخوانی خوبی ملاحظه گردید. ارزیابی بیلان جرمی مدل بین جریان های ورودی آب به خاک و تغییرات رطوبت در پروفیل خاک نشان دادکه حدود 5 درصد خطا در محاسبات وجود دارد که در کارهای عملی آبیاری ناچیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical model of infiltration in trickle irrigation

نویسندگان [English]

  • Ali Rahimi Khob 1
  • Jamal Mohammad Vali Samani 2
  • Seyed Mahmoud Reza Behbahani 3
چکیده [English]

The determination of soil wetting front which caused by emitters is one of the important issues in designing trickle irrigation system. In this study, a mathematical model introduced in order to study the position of soil wetting front during irrigation by point emitters in homegenious soil in unsteady condition. The model solves governing differential equation of unsaturated flow in cylindrical coordinated system with ADI procedure. The proposed model
showes very good agreement with the actual laboratories data. Evaluation of mass balance of water inflow to soil and variation of soil moisture in soil profile indicated that there is five percent erorr in the computation which may be neglected in practical purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematical model
  • Trickle irrigation
  • Unsaturation flow
  • Unsteady flow