تأثیر حذف یارانه بر تولید گوشت مرغ در استان کرمان

نویسنده

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

اثرات حذف یارانه بر تولید گوشت مرغ در استان کرمان بعد از طرح آزادسازی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا یک نمونه تصادفی متشکل از 32 واحد مرغ داری در سطح کرمان و حومه انتخاب و با مرغ داران آن واحدها مصاحبه به عمل آمد. جهت تعیین ضرایب کشش گوشت مرغ از مدل تابع سود هر واحد محصول – قیمت استفاده شد. بررسی نشان داد که با حذف یارانه مرغ، ‘سود واحدهای مرغداری افزایش یافته، بنابراین سپردن آن به دست بازار باعث افزایش بهره وری واحد ها شده است. کشش تقاضا برای خوراک طیور نسبت به قیمتش کشش پذیر می باشد. بنابراین سپردن آن به دست بازار باعث افزایش بهره وری واحدها شده است. کشش تقاضا برای خوراک طیور نسبت به قیمتش کشش پذیر می باشد. بنابراین باتوجه به اینکه بیشتر مواد اولیه این بخش از خارج تأمین می شود، ضرایب کشش قیمتی محاسبه شده در تخصیص ارز مناسب به این بخش راهنما خواهد بود. لذا وظیفه دولت نه دخالت بلکه حمایت است، تا مشکلات موجود در زمینه تأمین مواد اولیه کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cutting subsidy on broiler production in Kerman province

نویسنده [English]

  • Sedigheh Nabieian
چکیده [English]

The effects of cutting subsidy on broiler production in Kerman province were investigated after privitization. In this regard a random sample of 32 poultry farms in Kerman were chosen and the farmers were interviewed. The unit- output - price profit function model was used to determine the supply and demand elasticity of broider products. The results show that the profit of poultry farms increased after the subsidy were cut. Thus a competitive market increased the productivity of the farms. The demand elasticity for poultry food with regard to its price is high. Most of the raw materials required by such farms are imported, therefore computed elasticity coefficient was useful for making decisions regarding the allotment of foreign exchange to poultry farm. As a results, the government should encourage poultry farmers rather than interfering with the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • demand elasticity
  • Kerman
  • subsidy
  • Supply elasticity
  • Unit-out-price profit function