واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا با روش حداقل مربعات

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته تاسیسات آبیاری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده

سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) با افزودن یک پارامتر اصلاحی به معادله نفوذ کوستیاکوف مدلی را ارائه نموده است که دارای سه پارامتر ثابت می باشد. چون برای تعیین این پارامترها راه حل صریحی وجود ندارد، بنابراین این سازمان با در نظر گرفتن مقدار cm7/0-65/0 برای پارامتر اصلاحی واسنجی آنرا آسان نموده است. نظر به اینکه مقدار پارامتر اصلاحی در خاک های مختلف متفاوت بوده و از مقدار تعیین شده توسط scs تجاوز می نماید، لذا برآورد پارامترهای معادله نفوذ با این روش همراه با تقریب می باشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از تلفیق روش حداقل مربعات و روش عددی نیوتن - رافسون پارامترهای معادله نفوذ scs برای چهار نوع خاک مختلف محاسبه گردیده است. مقایسه نتایج حاصل ار روش scs و روش ارائه شده با نتایج به دست آمده از اندازه گیری در مزرعه نشان می دهد که روش ارائه شده مطابقت بهتری نسبت به روش scs دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culculation of SCS infiltration equation by Least-Squares method

نویسندگان [English]

  • Gholam Abbas Barani 1
  • Mohammad Javad Khanjani 1
  • Mohsen Eskafi 2
چکیده [English]

Soil conservation service (SCS) adjusted the kostiakovs infiltration model by adding a constant coefficient, for improvement of estimation. The improved model has three constant parameters, which are difficult to calculate. So SCS has taken the third constant parameter as equal to 0.65-0.7 cm to simplify the estimation. This parameter varies in different soil and often outranges the SCS estimation. In this study the estimation of model parameters have been achieved by the combination of Least-Squares and Newton-Rophson numerical method. For four types of soils the infiltration parameters were calculated. Comparisons of the results of SCS and this study have shown that, the model with parameter estimated by the new method has better agreement with field
measurement than the SCS method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infiltration
  • Intake family
  • Kostiakovs equation
  • Least-squares
  • model
  • Soil Conservation Service