بررسی‎ ‎خسارت اقتصادی لیسک‌های کاهو در استان مازندران و روشهای کنترل آن‏

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، تهران - ایران‏

2 واحد اقتصاد، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، تهران - ایران‏

چکیده

برای بررسی میزان خسارت و روش مبازره با گونه‌های لیسک ‏Parmacella ibera‏ و‏Deroceras ‎reticulatum‏ از خانواده‌های ‏Parmacelidae‏ و ‏Limacidae‏ یک آزمایش در خزانه و زمین اصلی در ایستگاه ‏قراخیل شهرستان ساری درقالب هشت تیمار و چهار تکرار در یک طرح بلوک کامل تصادفی انجام و نتایج ‏مقایسه شد. هر کرت شامل سه ردیف سه متری به فواصل خطوط 50 سانتی‌متر و فاصله بوته‌های کاهو ‏روی خط 25 سانتی‌متر و مجموعاً 36 بوته بود. نتایج نشان داد که بیشترین خسارت (براساس میزان مصرف ‏از برگ‌ها) و کمترین عملکرد مربوط به تیمار شخم زدن (با 3/27 درصد خسارت و 1/29 تن محصول در ‏هکتار) و کمترین خسارت و بیشترین عملکرد مربوط به تیمارهای‎ ‎متالدئید و متیوکارب (با دو درصد ‏خسارت و 3/39 و 1/39 تن محصول در هکتار) بود. میزان خسارت در نقطه شروع خسارت اقتصادی در ‏روش استفاده از متالدئید در کمترین حد (3/4 درصد) و روش مبارزه با طناب پرزدار ضخیم در بیشترین ‏حد (6/15 درصد) بود. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of control methods and economic injury level of slugs pest on lettuce in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Elham Ahmadi 1
  • Majid Hasani moghaddam 2
1
2
چکیده [English]

Two slug species (Parmacella ibera and Agriolimax agresteris) from Parmacelidae and ‎Limacidae families were found dominant injuries slugs in nursery and field conditions during ‎2001-2003. Different methods of control under field condition in Grakheil station of Sari vicinity ‎studied. The experiment conducted in complete randomized block design with eight treatments and ‎four replications. Each replicate consist of the three meters in length and 50 cm in width and lettuce ‎plant to plant spacing of 25 cm. In total 36 lettuce plants cultivated in each replicate. Means were ‎compared using Duncan’s Multiple Range Test (P? 0.05). The results indicated that maximum ‎damages according leave injuries and minimum lettuce yield obtained for ploughing treatment, ‎which 27.3 percent damages with lettuce yield 29.1 ton per hectare. Min. damages with Max. Yield ‎found with Metaldehyde, Methiocarb and Iron phosphate treatments, with two percent and nine ‎percent damages and lettuce yield 39.3, 39.1 and 36.2 ton per hectare, respectively. Metaldehyde ‎and Methiocarb were the best treatments for control of slugs. Among the various control methods, ‎the percentage of loses at the beginning of the injury was lowest for Methaldehyde (4.3 percent) and ‎highest for the thick rough rope (15.5 percent).‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic injury level
  • Mazandaran province
  • Methaldehyde‎
  • Methiocarb
  • slugs