دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 1726، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-72 
2. ارزیابی تأثیر کنه‌کش ‏Spirodiclofen SC 240‎‏ بر کنه زنگار مرکبات‏

صفحه 7-15

مسعود اربابی؛ صائب ‏جوادی؛ محمد ابراهیم جعفری