بررسی تنظیم‌کننده رشد و شرایط انبارداری بر تولید‎ ‎غده بذری سیب زمینی

نویسنده

کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏

چکیده

برای بررسی اثر شرایط نگهداری غده بذری و مصرف تنظیم‌کننده رشد (اسید جیبرلیک) بر ‏خصوصیات کمّی و عملکرد محصول سیب زمینی این آزمایش در کشت و صنعت خرم‌درّه اجرا ‏شد. غده‌های بذری از سه رقم سیب زمینی (مارفونا، آگریا و دراگا) با دو روش انبارداری و سه ‏غلظت محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر غده‌ها (صفر، پنج و 10 میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک) در ‏یک طرح آزمایشی فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. تیمار ‏اسید جیبرلیک با غلظت پنج میلی‌گرم در لیتر در هر دو شیوه نگهداری و هر سه رقم سیب زمینی ‏بیشترین اثر را در تولید غده بذری داشت. در تیمارهای اسید جیبرلیک با غلظت‌های پنج و 10 ‏میلی‌گرم در لیتر، اثر شرایط نگهداری در میزان تولید ساقه معنی‌دار نبود. به‌طورکلی، بیشترین ‏عملکرد مربوط به رقم مارفونا با میانگین 71/3 کیلوگرم در هر مترمربع بود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of growth regular and storage conditions on potato seed tuber production

نویسنده [English]

  • Hooman Mohammadi
چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the relationship between storing condition of ‎potato seed and application of Giberellic acid (GA3) on quantitative traits and total yield of ‎potato seed tubers. The research was conducted at the Khorram dareh Agro‏ ‏‎- industry.‎ Three cultivars of potato with two methods of storage and three levels of GA3 (0, 5, 10 ‎ppm) in a factorial design with randomized complete blocks were cultivated. The five ppm of ‎GA3 with storage conditions number two had most effects on potato seed production. The ‎effects of storage conditions in treatments of five and 10 ppm of GA3 on producing amount of ‎main stem didn’t show any significant difference at one percent level. In total, "Marfona" had ‎the highest yield in the most treatment and we have obtained 3.71 kg/m2 on mean weight of ‎tubers from this cultivar.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Giberellic acid
  • Potato seed tuber
  • Stolon bearing
  • storage