ارزیابی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی لاین‌های برنج

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت - ایران‏

چکیده

با استفاده از پنج لاین نر بارور (لاین) و دو لاین نر عقیم سیتوپلاسمی (تستر)، ترکیب‌پذیری عمومی ‏و خصوصی برای تعدادی از صفات زراعی، مرفولوژیکی و عملکرد‏‎ ‎ارقام برنج در قالب طرح بلوک‌های ‏کامل تصادفی با سه تکرار مطالعه شد. اثر ترکیب‌پذیری عمومی لاین‌ها برای صفت عملکرد، درصد ‏باروری و وزن 100 دانه معنی‌دار بود (05/0‏‎<‎‏ ‏P‏). ولی اثر ترکیب‌پذیری خصوصی فقط برای عملکرد دانه ‏و تعداد پنجه بارور معنی‌دار بود (05/0‏‎<‎‏ ‏P‏). از لاین‌های دارای اثر ترکیب‌پذیری عمومی معنی‌دار (نظیر ‏لاین‌های بجار و ‏IR28‎‏) می‌توان در برنامه‌‌‌ اصلاح صفات برای ارقام اینبرد (خالص) استفاده نمود و از ‏تلاقی لاین‌های 6‏‎ ‎‏×‏‎ ‎‏1 و 7‏‎ ‎‏×‏‎ ‎‏4 که ترکیب‌پذیری خصوصی آن‌ها معنی‌دار است می‌توان در برنامه تولید ‏ارقام هیبرید استفاده نمود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of general and specific combining ability of rice lines

نویسنده [English]

  • Hamid Dorosti
چکیده [English]

General and specific combining ability of five fertile male (lines) and two male sterile ‎‎(tester) of rice were evaluated for 10 important morphological traits as well as yield and yield ‎components in a randomized complete block design with three replications. Results revealed ‎that general combining ability effects were highly significant (P<0.05) for yield, 100 grain ‎weight and fertility percentage traits. But, specific combining ability was significant (P<0.05) ‎only for yield and tiller number traits. Genotypes with good general combining ability like ‎Bejar and IR28 can be used in inbred breeding program. While, crosses with high specific ‎combining ability such as 6 X 1 and 4 X 7 can be used in hybrid cultivar production. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • General combining ability‎
  • Hybrid Cultivar‎
  • rice
  • Specific combining ability‎