تهیه کنسانتره پروتئینی از کنجاله پنبه دانه جهت مصرف انسان به روش مخلوط حلال‌ها (آب: استن: هگزان)‏

نویسندگان

1 مربی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان - ایران‏

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان - ایران‏

چکیده

پنبه دانه دارای 26 درصد چربی است و کنجاله حاصل از فرآیند روغن‌کشی آن دارای حدود 45 ‏درصد پروتئین است ولی به دلیل داشتن ترکیب سمی گوسیپول از آن برای تغذیه دام استفاده می‌شود. اثر ‏مخلوط حلال‌های آب: استن: هگزان به نسبت‌های (1:39:60)، (3:53:44)‏‎ ‎و (3:67:30) و نیز انجام فرآیند ‏استخراج مرطوب پروتئین برای تهیه کنسانتره پروتئینی خوراکی از کنجاله پنبه دانه رقم ورامین بررسی شد.‏ در کنسانتره‌های تولید شده میزان فیبر خام، ازت محلول، چربی، طبق روشهای استاندارد و گوسیپول ‏آزاد و کل به روش ‏HPLC‏ تعیین شد. نتایج نشان داد که کنسانتره حاصل از استخراج با حلال آب: استن: هگزان به نسبت (1:39:60) بدون انجام فرآیند استخراج مرطوب، براساس استانداردهای جهانی ‏برای انسان قابل استفاده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of edible Cottonseed protein concentrates by Mixed Solvent (Water: Acetone: Hexane)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Najafi 1
  • Mohammad Hossein Haddad khodaparast 2
چکیده [English]

Cottonseed is considered among most important crops. It contains about 26 percent oil that ‎in used for vegetable oil production. After oil extraction, the remaining part of the seed know as ‎cottonseed cake with 45 percent protein is routinely used as a protein supplement in feed ‎rations for livestock and less for food use due to presence of gossypol, a toxic constituent of ‎cottonseed.‎ In this study, the production of edible protein concentrate from Varamin variety of ‎cottonseed cake was evaluated according to protein Advisory Group Standard by using mixture ‎of water: acetone: hexane in a ratio of (1: 39: 60), (3: 53: 44) and (3: 67: 30) respectively as a ‎solvent as wet extraction‏ ‏of protein. The fiber content, Protein content, Nitrogen solubility ‎value, oils and free as well as total gossypol contents of all samples were determined. The results ‎showed that the protein concentrate extracted by the mixture of water: acetone: hexane in a ‎ratio of 1: 39: 60 respectively meet the world standards as edible protein.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentrate
  • cottonseed
  • meal
  • Mixed solvent
  • Protein