دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 1734، پاییز و زمستان 1384 
2. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‎ ‎ارقام پرمحصول‎ ‎کلزای پاییزه

صفحه 17-24

امیر حسین شیرانی راد‏؛ محمد رضا نادری درباغشاهی؛ بهرام مجد نصیری؛ حمید مدنی‏؛ منصور حسن زاده