ارزیابی خسارت کرم ساقه‌خوار برنج بر ارقام مختلف برنج Walker (Lepidoptera: Pyralidae)‎‏ ‏suppressalis‏ ‏‎ Chilo

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی معاونت مؤسسه‌ تحقیقات برنج کشور، آمل - ایران‏

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران - ایران‏

3 عضو هیأت علمی مؤسسه‌ تحقیقات برنج کشور، رشت - ایران‏

چکیده

به منظور ارزیابی خسارت کرم ساقه‌خوار برنج (‏Chilo suppressalis Walker‏)، آزمایشی با دو عامل ‏‏(سه رقم برنج و پنج روش سم پاشی) درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل انجام ‏شد. داده‌برداری برای بوته‌ها‌ی دارای جوانه مرکزی خشک شده و خوشه‌های سفید شده و میزان عملکرد ‏انجام شد. برای این منظور از هر کرت تعداد پنج بوته کامل به صورت تصادفی انتخاب و ارزیابی شد. اثر ‏واریته و تعداد دفعات سمپاشی بر متغیرهای مختلف (به غیر از عملکرد) معنی‌دار بود (01/0 ‏‎?‎‏ ‏P‏). درصد ‏جوانه مرکزی خشک شده و خوشه‌های سفید شده در سال اول بیشتر از سایر سال‌ها بود. درصد جوانه ‏مرکزی خشک شده و خوشه‌های سفید شده و کاهش عملکرد در رقم طارم محلی نسبت به سایر ارقام ‏بیشتر بود (05/0 ‏‎?‎‏ ‏P‏). در طی سه سال آزمایش میانگین درصد جوانه مرکزی خشک شده و خوشه‌های ‏سفید شده به ترتیب 34/1 و 49/2 و کاهش عملکرد نسبت به شاهد 20/12 کیلوگرم در هکتار برآورد شد. ‏ضرایب همبستگی درصد جوانه مرکزی خشک شده با عملکرد 37/0- و بین خوشه‌های سفید شده با ‏عملکرد 35/0- بود (01/0 ‏‎?‎‏ ‏P‏). رقم طارم محلی نسبت به ارقام خزر و نعمت از نظر خسارت های ناشی ‏از کرم ساقه خوار برنج حساس‌تر بود. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Rice Stem Borer's Damage Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) on Different Rice Varieties

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Amouoghli tabari 1
  • Hassan Ghahhari 2
  • Faramarz Ali nia 3
1
2
3
چکیده [English]

In order to evaluation of rice stem borer's damage (Chilo suppressalis Walker), on rice ‎cultivars an experiment was carried out by two factors, (three cultivars and five spraying times), in ‎completed randomized block design an factorial sampling was conducted on the hills infested to ‎deadhearts (D.h), whiteheads (W.h) and yield loss. Five hills were randomly selected from each plot ‎and evaluated. The effects of variety and spraying times on different variables (except yield ‎variables) were significant (p ? 0.01). The percentage of D.h and W.h at the first year were higher ‎than other years. Also, the D.h, W.h and yield loss on Tarom-mahali cultivar was higher than others ‎‎(p ? 0.05). The means of percentage D.h and W.h, 1.34, 2.49 were estimated, in the three years, ‎respectively. Also, yield loss was estimated 12.20 kg/hec. Compare with chek treatment. Correlation ‎coefficient between D.h and yield -0.37 and W.h with yield were -0.35 (p ? 0.01). Tarom-mahali ‎cultivar was more sensitive to rice stem borer’s damage than Khazar and Nemat cultivars.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dead heart
  • rice
  • Rice Stem Borer
  • White head